goal

KKU Radio, FM 103 MHz, a proof of the true value of a university radio station that has never changed under the challenge of Media Disruption

Communication nowadays progresses quickly to the so-called point of media disruption, which brings impact on the key media such as …

KKU Radio, FM 103 MHz, a proof of the true value of a university radio station that has never changed under the challenge of Media Disruption Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำบันทึกลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างกลุ่มวิจัยวิทยาการระบาดและการป้องกันโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Cancer Epidemiology and Prevention Research Group: ACEP) กับ ศูนย์อนามัยที่ …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

Khon Kaen Smart Living Lab joins smart city infrastructure development for health and emergency medicine with Khon Kaen Governor, depa, and governmental partners

On January 18, 2021, Dr. Somsak Changtragul, Governor of Khon Kaen Province, was chair of the meeting in seeking of …

Khon Kaen Smart Living Lab joins smart city infrastructure development for health and emergency medicine with Khon Kaen Governor, depa, and governmental partners Read More »

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมพิธีปลูกกัญชง

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีพร้อมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีปลูกกัญชง สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธี “กัญชงลงแปลง” ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยแคนนาบิสครศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมพิธีปลูกกัญชง Read More »

มข.เปิดโครงการบริการให้นักศึกษายืมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เรียนออนไลน์ ช่วงวิกฤติโควิด -19

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 11 มกราคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับการเรียน ให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ภายใต้โครงการให้บริการนักศึกษายืมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นท่ามกลางนักศึกษาให้ความสนใจเดินทางมาขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 ทำให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข.เปิดโครงการบริการให้นักศึกษายืมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เรียนออนไลน์ ช่วงวิกฤติโควิด -19 Read More »

คณะนิติศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อรณรงค์ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์นำโดย ผู้ศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ พร้อมด้วย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางอารีวรรณ จตุทอง …

คณะนิติศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภาคอีสาน Read More »

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการ “แมลงโปรตีน” ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าโครงการ  ดร. ชุตินันท์ ชูสาย และคณะทำงานโครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรในการใช้แมลงโปรตีนสำหรับปศุสัตว์และบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ …

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการ “แมลงโปรตีน” ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 Read More »

QSHC ซ้อมแผนรับมือ Covid-19

(วันที่ 24 พ.ย. 2563) วันนี้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มีการซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ COVID-19 ของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จำลองเหตุการณ์ให้มีการรับ refer ผู้ป่วยมายังห้อง er ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะประสานงานแพทย์เจ้าของไข้ แจ้งทีมที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังห้อง AIIR จากนั้นเป็นขั้นตอนการประสานงานห้อง Lab เพื่อรับสิ่งส่งตรวจ และแจ้งผลข้อมูลผู้ป่วย ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยระบบ …

QSHC ซ้อมแผนรับมือ Covid-19 Read More »

มหาวิทยาลัยมีการจัดที่พักสำหรับบุคลากร ทั้งแบบบ้านพัก และแฟลต

การจัดที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่ม ก. ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 248) พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะคณะกรรมการจัดที่พักอาศัย กลุ่ม ก. …

มหาวิทยาลัยมีการจัดที่พักสำหรับบุคลากร ทั้งแบบบ้านพัก และแฟลต Read More »

Scroll to Top