goal

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมออนไลน์พูดคุยในหัวข้อ “Happy Life สาวๆจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปัง”

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมออนไลน์พูดคุยในหัวข้อ “Happy Life สาวๆจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปัง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากแผนกเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยนายแพทย์เธียร บุญถูก นายแพทย์พิเนต ตติเวชกุล และแพทย์หญิงสุดาภัทร เทียมเก่า …

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมออนไลน์พูดคุยในหัวข้อ “Happy Life สาวๆจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปัง” Read More »

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T)

คณะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้การดูแลควบคุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ประสานงาน นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมประชาคมกับสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ผลิต สินค้าชุมชน โดยการขุดค้นหาวัตถุดิบชุมชน อุปกรณ์ กระบวนการในการแปรรูป และช่องทางในการขายสินค้ารวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปที่มีอยู่ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนซึ่งทางกลุ่มมีความสนใจในการแปรรูปที่หลากหลาย โดยในโครงการนี้มีกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว สร้าง Brand …

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T) Read More »

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ระหว่างสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and Mechatronics Academy: AMA) กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 แห่ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม …

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน Read More »

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) กับทางอบจ.ขอนแก่นและสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีของจังหวัด

  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนและพัฒนาอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) มุ่งสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลก ในการนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีนำโดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี, ผศ.นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี, ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และ อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ …

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) กับทางอบจ.ขอนแก่นและสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีของจังหวัด Read More »

Scroll to Top