goal

ผู้บริหาร มข. ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น มุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมกาลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ …

ผู้บริหาร มข. ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น มุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา Read More »

Faculty of Public Health collaborates with NHCO and the HIA Consortium to hold a conference “HIA Forum: for Social Harmony and Sustainable Development”

Monday August 8, 2022 – Minister Anutin Charnvirakul, Deputy Prime Minister and Minister of the Ministry of Public Health honored …

Faculty of Public Health collaborates with NHCO and the HIA Consortium to hold a conference “HIA Forum: for Social Harmony and Sustainable Development” Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG (U2T for BCG) ณ วัดโนนศิลาอาสน์ ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น Read More »

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภายใต้โครงการเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบน) U2T ตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการกิจกรรมย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหาร (กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง กส. กลุ่มข้าวพองอบกรอบ และกลุ่มผักปลอดภัย) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ …

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กำหนดจัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี  บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย ดาศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ คณะสหวิทยาการ …

คณะสหวิทยาการ จัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) Read More »

มข.-มช.-ม.อ. ผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมบทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 3 พลังสร้างคนดีเพื่อแผ่นดิน (มข. – มช. …

มข.-มช.-ม.อ. ผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมบทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน Read More »

คณะสหวิทยาการ หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) ในด้านการจัดเนื้อหาวิชาที่มีการบูรณาการข้ามสาขาหรือสาขาวิชา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่5 และลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษา ชั้นปีที่1 รายวิชาเศรษฐศาสตร์สําหรับการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่5 ร่วมกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน ณ ทุ่งเติมฝัน บ้านป่าสักเหนือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการรับฟังการบรรยายและสาธิตการทำนาและการสีข้าวแบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด ที่จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้ทราบถึงระบบการจัดการตลาด …

คณะสหวิทยาการ หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) ในด้านการจัดเนื้อหาวิชาที่มีการบูรณาการข้ามสาขาหรือสาขาวิชา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่5 และลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน Read More »

อาจารย์สถาปัตย์ มข.ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง และ อาจารย์อาจารย์ลัทธพร จันทองหลาง เป็นวิทยากร ในโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เมื่อวันที่ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา ประเด็นหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ …

อาจารย์สถาปัตย์ มข.ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP Read More »

ม.ขอนแก่น ร่วมทุน มิสลิลลี่ เปิดบริษัทโฮลดิ้ง ปั้นสตาร์อัพไทยโกอินเตอร์ ประเดิม “ลิลลี่ ฟาร์มา” ดันนวัตกรรม “แอนโดรกราโฟไลด์ นาโน อิมัลชัน” สู่ตลาดโลก

   29 มีนาคม 2565 – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกกำลัง มิส ลิลลี่ (Miss Lily) ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง ภายใต้ชื่อ บริษัท เคเคยู มิส ลิลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด (KKU …

ม.ขอนแก่น ร่วมทุน มิสลิลลี่ เปิดบริษัทโฮลดิ้ง ปั้นสตาร์อัพไทยโกอินเตอร์ ประเดิม “ลิลลี่ ฟาร์มา” ดันนวัตกรรม “แอนโดรกราโฟไลด์ นาโน อิมัลชัน” สู่ตลาดโลก Read More »

Scroll to Top