10. Reduced Inequalities

Reduce inequality within and among countries.

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของสำนักหอสมุด มีทักษะที่จะสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุด วิทยากรโดย อาจารย์สนอง …

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา Read More »

KKBS ส่งมอบหนังสือ-นิตยสาร สนับสนุนความรู้ศาสตร์บริหารธุรกิจ สู่ห้องสมุดเรือนจำกลางขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เป็นตัวแทนส่งมอบหนังสือและนิตยสารด้านบริหารธุรกิจและความรู้ทั่วไปให้กับเรือนจำกลางขอนแก่น โดย นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น และนายสุพิษ ชัยฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิต เป็นประธานการรับมอบหนังสือ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้โครงการ KKBS CSR: …

KKBS ส่งมอบหนังสือ-นิตยสาร สนับสนุนความรู้ศาสตร์บริหารธุรกิจ สู่ห้องสมุดเรือนจำกลางขอนแก่น Read More »

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) จัดกิจกรรมโครงการ “เติมรัก อุ่นใจ” ครั้งที่ 1 มอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) นำโดย ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ  “เติมรัก อุ่นใจ”  ครั้งที่ 1 โดยจัดการแสดงดนตรี ออกบูธอาหาร เครื่องดื่ม และร่วมแจกของขวัญ เพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น …

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) จัดกิจกรรมโครงการ “เติมรัก อุ่นใจ” ครั้งที่ 1 มอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น Read More »

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

เอกสารสำคัญ ประกาศรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ(สกอ.) หลักเกณฑ์ อัตรา และรายการอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี เว็บไซต์ : https://sac.kku.ac.th/dss