10. Reduced Inequalities

Reduce inequality within and among countries.

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

https://ssw.kku.ac.th/?p=339 เอกสารสำคัญ ประกาศรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ(สกอ.) หลักเกณฑ์ อัตรา และรายการอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี     เว็บไซต์ : https://sac.kku.ac.th/servicesac/std.php

Scroll to Top