12. Responsible Consumption and Production

Ensure sustainable consumption and production patterns.

Faculty of Agriculture, KKU and the allies hold the “Agricultural Service – Training Youths by TIC, Engineering for Society and Cigarette- and Alcohol- Free Value”

February 26, 2022 – Faculty of Agriculture and the allies including Faculty of Engineering, Faculty of Humanities and Social Sciences, …

Faculty of Agriculture, KKU and the allies hold the “Agricultural Service – Training Youths by TIC, Engineering for Society and Cigarette- and Alcohol- Free Value” Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง”

สืบเนื่องจาก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะทำงาน U2T คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝากจิต ปาลินทร หัวหน้าโครงการ ได้มีการจัดการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน โดยได้มีการเชิญตัวแทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนทุกชุมชนใน ตำบลโนนหัน …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง” Read More »

นักวิจัย มข. คว้ารางวัล ชุดคลุมทางการแพทย์จากขยะพลาสติก ใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง

ที่ ลานเจริญนครฮอลล์ ชั้นเอ็ม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร รศ.พญ.สุพินดา คูณมี นักวิจัยจากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)และทีมงาน รับมอบรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม …

นักวิจัย มข. คว้ารางวัล ชุดคลุมทางการแพทย์จากขยะพลาสติก ใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง Read More »

สัมพันธ์ศิษย์เก่าสา’สุข สร้างสรรค์ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียหน่วยไตเทียม

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางมาลา สรรพวุธ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ร่วมลงพื้นที่และประชุมหารือร่วมกับโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนำผลการศึกษาวิจัยของ อาจารย์ …

สัมพันธ์ศิษย์เก่าสา’สุข สร้างสรรค์ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียหน่วยไตเทียม Read More »

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก RSDI ด้านการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 IBC KKU คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน นโยบายการขับเคลื่อน พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่กำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคประเภทที่ 3 จะต้องมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน BSL-3  และด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่มีห้องปฏิบัติการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์การขอดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรค …

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก RSDI ด้านการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม Read More »

มข. พร้อมแบ่งปัน E-Waste Smart Bin ในงาน KKU Maker Green Festival 2020

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) หรือที่เรียกว่า WEEE (Waste from Electriacal and Electronic Equipments) หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็กในการทำงานที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน (Off-spec) หรือหมดอายุการใช้งานหรือล้าสมัย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวว่า E-Waste Smart …

มข. พร้อมแบ่งปัน E-Waste Smart Bin ในงาน KKU Maker Green Festival 2020 Read More »

วิจัย ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ทางออกของการจัดการขยะของเสียเหลือทิ้งสู่อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ทางออกของการจัดการขยะของเสียเหลือทิ้งสู่อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://th.kku.ac.th/3937/