12. Responsible Consumption and Production

Ensure sustainable consumption and production patterns.

นักวิจัย มข. คว้ารางวัล ชุดคลุมทางการแพทย์จากขยะพลาสติก ใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง

ที่ ลานเจริญนครฮอลล์ ชั้นเอ็ม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร รศ.พญ.สุพินดา คูณมี นักวิจัยจากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)และทีมงาน รับมอบรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม …

นักวิจัย มข. คว้ารางวัล ชุดคลุมทางการแพทย์จากขยะพลาสติก ใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง Read More »

สัมพันธ์ศิษย์เก่าสา’สุข สร้างสรรค์ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียหน่วยไตเทียม

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางมาลา สรรพวุธ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ร่วมลงพื้นที่และประชุมหารือร่วมกับโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนำผลการศึกษาวิจัยของ อาจารย์ …

สัมพันธ์ศิษย์เก่าสา’สุข สร้างสรรค์ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียหน่วยไตเทียม Read More »

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก RSDI ด้านการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 IBC KKU คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน นโยบายการขับเคลื่อน พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่กำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคประเภทที่ 3 จะต้องมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน BSL-3  และด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่มีห้องปฏิบัติการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์การขอดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรค …

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเปิดพื้นที่หารือนโยบายขับเคลื่อน IBC KKU พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก RSDI ด้านการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม Read More »

มข. พร้อมแบ่งปัน E-Waste Smart Bin ในงาน KKU Maker Green Festival 2020

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) หรือที่เรียกว่า WEEE (Waste from Electriacal and Electronic Equipments) หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็กในการทำงานที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน (Off-spec) หรือหมดอายุการใช้งานหรือล้าสมัย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวว่า E-Waste Smart …

มข. พร้อมแบ่งปัน E-Waste Smart Bin ในงาน KKU Maker Green Festival 2020 Read More »

วิจัย ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ทางออกของการจัดการขยะของเสียเหลือทิ้งสู่อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ทางออกของการจัดการขยะของเสียเหลือทิ้งสู่อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://th.kku.ac.th/3937/

Scroll to Top