14. Life Below Water

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.

ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบพันธ์ปลาเบญจพรรณ ให้กับเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมลคล สนับสนุนจัดโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร. พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์ และนักศึกษา ได้มอบพันธ์ปลาเบญจพรรณ ให้กับเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมลคล ในการสนับสนุนจัดทำโครงการ …

ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบพันธ์ปลาเบญจพรรณ ให้กับเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมลคล สนับสนุนจัดโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา Read More »

คณะสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง จัดทำโครงการประมงเพื่อน้องครั้งที่ 8

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดทำโครงการประมงเพื่อน้องครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนถ่อนวิทยา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กล่าวต้อนรับโดย นางไพฑูรย์ แสนวัง รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ สุภิวงค์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ในปัจจุบันทรัพยากรปลาในธรรมชาติได้ลดน้อยลง ส่งผลให้ไม่เพียงต่อความต้องการของประชากร …

คณะสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง จัดทำโครงการประมงเพื่อน้องครั้งที่ 8 Read More »

มข. เผย 3 มาตรการ บริหารจัดการน้ำ สู้ภัยแล้ง

ในภาวะวิกฤติที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาภัยแล้ง น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งถือเป็นเขื่อนหลักของจังหวัดขอนแก่น อยู่ต่ำกว่าระดับปกติ เรียกว่า ขอดเอาน้ำก้นเขื่อนออกมาใช้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะองค์กรทางการศึกษาที่ดำเนินทุกกิจกรรมโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตามนโยบาย  Ecological ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ฉะนั้นฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมาตรการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติภัยแล้ง เพื่อประชาคมรอบรั้วมหาวิทยาลัยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น   …

มข. เผย 3 มาตรการ บริหารจัดการน้ำ สู้ภัยแล้ง Read More »