3. Good Health and Well-being

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัข  สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลด้านสุขภาพสัตว์  ช่วยป้องกันการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงสู่คน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ นำโดย อ.สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ …

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

Cholangiocarcinoma Research Institute organizes a camp for leaders of the liver fluke disease and cholangiocarcinoma problem mitigation project under the Kantarawichai Model

October 7, 2020 at Rachawadee Resort and Hotel, Khon Kaen – Cholangiocarcinoma Research Institute, Faculty of Medicine, Khon Kaen University …

Cholangiocarcinoma Research Institute organizes a camp for leaders of the liver fluke disease and cholangiocarcinoma problem mitigation project under the Kantarawichai Model Read More »

ทันตะออกทันตกรรมโรงเรียนเน้นดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม ออกตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 527 คน โดยการออกตรวจในครั้งนี้ ดำเนินตามนโยบายความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019(COVID-19)  …

ทันตะออกทันตกรรมโรงเรียนเน้นดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการ “อว. สร้างงานเฟส 2” พื้นที่ อ.ภูหลวง จ.เลย

วันที่ 21 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริการคณะฯ พร้อมทีม ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในโครงการ “อว.สร้างงานเฟส 2” พร้อมให้ความรู้ในด้าน “โภชนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเชิญ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการและนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ …

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการ “อว. สร้างงานเฟส 2” พื้นที่ อ.ภูหลวง จ.เลย Read More »

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านการใช้สมุนไพรในสัตว์

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาได้ร่วมกันออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมในหัวข้อ “การผลิตยาภายนอกสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์ และมีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เกิดขึ้นในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้นำชุมชน นักเรียนและผู้สนใจ จำนวน …

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านการใช้สมุนไพรในสัตว์ Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวสุปราณี วรพันธุ์ ผู้จัดการโครงการ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบหรือผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้ารวมถึงผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ นายชาติชาย …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ให้ความรู้พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ภาคการศึกษา และประชาชน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ประเด็นปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน เข้าให้ความรู้บุคลากรภาคการสาธารณสุข ภาคการศึกษา และภาคประชาชน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอำเภอน้ำพอง ภายใต้สถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ให้ความรู้พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ภาคการศึกษา และประชาชน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ประเด็นปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือรังสีแพทย์ มข. ฝึกอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย โดยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม “การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือรังสีแพทย์ มข. ฝึกอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 Read More »

Scroll to Top