4. Quality Education

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

คณะสหวิทยาการ หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) ในด้านการจัดเนื้อหาวิชาที่มีการบูรณาการข้ามสาขาหรือสาขาวิชา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่5 และลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษา ชั้นปีที่1 รายวิชาเศรษฐศาสตร์สําหรับการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่5 ร่วมกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน ณ ทุ่งเติมฝัน บ้านป่าสักเหนือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการรับฟังการบรรยายและสาธิตการทำนาและการสีข้าวแบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด ที่จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้ทราบถึงระบบการจัดการตลาด …

คณะสหวิทยาการ หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) ในด้านการจัดเนื้อหาวิชาที่มีการบูรณาการข้ามสาขาหรือสาขาวิชา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่5 และลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน Read More »

อาจารย์สถาปัตย์ มข.ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง และ อาจารย์อาจารย์ลัทธพร จันทองหลาง เป็นวิทยากร ในโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เมื่อวันที่ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา ประเด็นหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ …

อาจารย์สถาปัตย์ มข.ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ SMART Classroom การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2565 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการ SMART Classroom การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NK 2314 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ชั้น 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ SMART Classroom การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ Read More »

Faculty of Business Administration and Accountancy opens the Alibaba Incubation Center, ready to offer 6 short courses to prepare digital-era entrepreneurs

April 1, 2022 from 13:00 to 15:00 p.m. – Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University held an …

Faculty of Business Administration and Accountancy opens the Alibaba Incubation Center, ready to offer 6 short courses to prepare digital-era entrepreneurs Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนจับมือสถาบันนานาชาติและภาคเอกชนจัดโครงการสร้างจิตสำนักทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEM Education

         วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ Smart Classroom ชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสาหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนจับมือสถาบันนานาชาติและภาคเอกชนจัดโครงการสร้างจิตสำนักทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEM Education Read More »

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีวัตถุประสงค์หลักในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อมุ่งเน้นที่จะขยายเครือข่ายการศึกษาภูมิภาคเอเชียและพัฒนาคุรุศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) สืบเนื่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) …

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 Read More »

Faculty of Education, KKU and the Office of the Secretary of the Education Council launches the learning experiment project for the 21st Century, with 25 schools in 5 provinces all over the country joining

The Learning Experiment Project for the 21st Century is under the collaboration of the Office of the Secretary of the Education …

Faculty of Education, KKU and the Office of the Secretary of the Education Council launches the learning experiment project for the 21st Century, with 25 schools in 5 provinces all over the country joining Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปิดเพจจำหน่ายผ้าไหมแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมภายใต้สภาพภูมิประเทศที่มีน้ำน้อย เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกุดเพียขอม …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่ามูลกระบือโดยนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน”

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่ามูลกระบือโดยนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน” ณ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพิ่มมูลค่าทรัพยากรในท้องถิ่น เพิ่มรายได้ชุมชน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่ามูลกระบือโดยนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลเมืองเพีย …

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่ามูลกระบือโดยนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน” Read More »

Scroll to Top