4. Quality Education

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Faculty of Education, KKU and the Office of the Secretary of the Education Council launches the learning experiment project for the 21st Century, with 25 schools in 5 provinces all over the country joining

The Learning Experiment Project for the 21st Century is under the collaboration of the Office of the Secretary of the Education …

Faculty of Education, KKU and the Office of the Secretary of the Education Council launches the learning experiment project for the 21st Century, with 25 schools in 5 provinces all over the country joining Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปิดเพจจำหน่ายผ้าไหมแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมภายใต้สภาพภูมิประเทศที่มีน้ำน้อย เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกุดเพียขอม …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่ามูลกระบือโดยนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน”

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่ามูลกระบือโดยนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน” ณ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพิ่มมูลค่าทรัพยากรในท้องถิ่น เพิ่มรายได้ชุมชน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่ามูลกระบือโดยนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลเมืองเพีย …

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่ามูลกระบือโดยนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน” Read More »

KKBS ร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ หารือเดินหน้าขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย นศ.-อาจารย์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา ดร.พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสาร ดร.จีณัสมา ศรีหิรัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเชื่อมโยงธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools …

KKBS ร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ หารือเดินหน้าขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย นศ.-อาจารย์ Read More »

มข.เปิดโครงการบริการให้นักศึกษายืมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เรียนออนไลน์ ช่วงวิกฤติโควิด -19

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 11 มกราคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับการเรียน ให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ภายใต้โครงการให้บริการนักศึกษายืมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นท่ามกลางนักศึกษาให้ความสนใจเดินทางมาขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 ทำให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข.เปิดโครงการบริการให้นักศึกษายืมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เรียนออนไลน์ ช่วงวิกฤติโควิด -19 Read More »

KKU joins the Canada-Thailand Economic Cooperation Foundation and Brain Cloud Company to develop a program that responds to the present-day need and incorporates necessary future skills

Monday November 9, 2020 at the house of the Canadian Ambassador to Thailand in Bangkok – An MOU signing ceremony …

KKU joins the Canada-Thailand Economic Cooperation Foundation and Brain Cloud Company to develop a program that responds to the present-day need and incorporates necessary future skills Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูจัดอบรมครูคืนถิ่นผนวกเทคโนโลยีเข้าห้องเรียนพัฒนาสู่ยุควิถีใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย  19  สถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย โครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 4 รุ่นบรรจุปี 2562  “The 2nd Workshop of Teacher Induction : Smart …

ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูจัดอบรมครูคืนถิ่นผนวกเทคโนโลยีเข้าห้องเรียนพัฒนาสู่ยุควิถีใหม่ Read More »

Scroll to Top