4. Quality Education

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

“International Creative Workshop Series” Ep. 1 Isan Nature ส่งเสริมนักศึกษาไทย-ต่างชาติ ศึกษาเรียนรู้วิถีท้องถิ่น สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

      International Creative Workshop Series Ep. 1 Isan Nature ณ บ้านดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โดย งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ศึกษา …

“International Creative Workshop Series” Ep. 1 Isan Nature ส่งเสริมนักศึกษาไทย-ต่างชาติ ศึกษาเรียนรู้วิถีท้องถิ่น สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Read More »

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน พร้อมหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา ระหว่าง มูลนิธิพุทธรักษา กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach: TLSOA) …

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน พร้อมหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง Read More »

ผู้นำนักศึกษา มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Universiti Sains Malaysia

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ (รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) พร้อมบุคลากร และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใต้โครงการ “เปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ …

ผู้นำนักศึกษา มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Universiti Sains Malaysia Read More »

Khon Kaen University Library joins the community to organize training on virtual technology, to promote people’s awareness of digital literacy by means of metaverse experience

February 7-9, 2023 – Khon Kaen University Library and Tha Phra Sub-district Municipality held a mobile activity to promote learning …

Khon Kaen University Library joins the community to organize training on virtual technology, to promote people’s awareness of digital literacy by means of metaverse experience Read More »

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้นำองค์กร อบรม “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network” รุ่นที่ 1

 สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network” รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างผู้นำองค์กรภาครัฐ ให้เป็นผู้นำการพัฒนาแห่งอนาคต มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นเลิศ และมีสมรรถนะสูงพร้อมที่จะขับเคลื่อนนำการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี , นครหลวงเวียงจันทน์ และหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวว่าในปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า “VUCA World”  ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้นำองค์กรที่ต้องเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือให้ทันสถานการณ์ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้สำนักบริการเองเชื่อมั่นว่า องค์ความรู้ที่วิทยาการจะนำมาถ่ายทอดในครั้งนี้ จะทำให้ทุกๆท่านสามารถนำไปปรับใช้ ในองค์กรให้มีการปรับตัวและพัฒนาให้เท่าทันโลกในยุคปัจจุบัน           การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, อ.ทองสุข มันตาทร อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา , อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นายกสมาคมศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น , ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น , อ.สุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ตุลาการหัวหน้าคณะศาลขอนแก่น   https://khonkaenuniversity.in.th/128796/

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 7” มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ร่วมสร้างฝัน และคิดถึงกัน ในฐานะ “ความทรงจำที่ดีที่สุด”

เมื่อวันที่ 12 – 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย …

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 7” มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ร่วมสร้างฝัน และคิดถึงกัน ในฐานะ “ความทรงจำที่ดีที่สุด” Read More »