คณะนิติศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อรณรงค์ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์นำโดย ผู้ศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ พร้อมด้วย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางการทำงานคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค หลังจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหารือถึงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น 2) การจัดอบรมเครือข่ายแกนนำเยาวชนเคารพสิทธิมนุษยชน และ 3)การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์ศึกษาฯ และโรงเรียนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด ต่อมาในช่วงบ่ายคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์ฯ ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงให้กำลังใจนักเรียนซึ่งเป็นเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนรับทราบแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาจากผู้บริหารและคณาจารย์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายสิทธิมนุษยชนระหว่างสถานศึกษากับศูนย์ศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป https://th.kku.ac.th/7546/

Tawanchai Foundation joins Khon Kaen PAO to promote new and sufficient economy for Tawanchai families so that they will have pleasant smiles on their faces

August 15-16, 2020 at Inpawa Hotel, Banpahi District, Khon Kaen – Tawanchai Foundation for Patients with Cleft Lips and Cleft Palates and Craniofacial Deformities led by Prof. Bavornsilp Chowchuen, M.D., President of the foundation conducted the 8th Complete Service for Patients with Cleft Lips and Palates in Khon Kaen project. Mr. Sitthikul Phukhamwong, Vice President of …

คณะนิติฯ จัดเสวนา ความเสมอภาคทางเพศ ชี้แนะข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงาน โครงการสัมมนาวันสตรีสากล ๒๕๖๓ “ผู้หญิงอีสาน ข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ และสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ  ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีองค์กรในภาคอีสานที่ทำงานด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงกว่า ๑๐ องค์กร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล กรรมการประจำคณะ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า คณะนิติศาสตร์มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นองค์กรจัดงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องความสำคัญในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านความเสมอภาคทางเพศ และการขจัดการเลือกปฏิบัติของผู้หญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้เกิดการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขณะเดียวกันคณะได้บริการวิชาการทางสังคม ในการสร้างพื้นที่ Co – Creation ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังถือเป็นการบริหารเครือข่ายทางวิชาการและการสร้างชุมนุมนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขององค์ในภาคอีสานที่ทำงานด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงกลุ่มต่าง ๆ  และจัดทำข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ และสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ สู่การเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย การแก้ไขกฎหมาย โดยในช่วงท้ายได้มีการแถลงการณ์ร่วมของเครือข่ายด้วย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.ยอมรับและเพิ่มการมีส่วนร่วม อำนาจในการตัดสินใจของผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศในการพัฒนาทั้งมวล ทั้งการปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การจัดสวัสดิการ การเงินการคลัง …

ศึกษาศาสตร์บูรณาการวิชาการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เปิดพื้นที่บูรณาการวิชาการสู่กิจกรรมเพื่อให้เสริมสร้างพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ในเด็กและเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ร่วมถึงฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายปานทอง สระคูพัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองพร้อม น้องๆ ร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย งานวันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563 กิจกรรมหลักประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 42 ทุน การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนในเครือข่าย ภายในห้องประชุมสายสุรี จุติกุล การแข่งขันกีฬา Sport for kids จำนวน 4 ชนิดกีฬา …