1. No Poverty

End poverty in all its forms everywhere.

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG (U2T for BCG) ณ วัดโนนศิลาอาสน์ ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น Read More »

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภายใต้โครงการเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบน) U2T ตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการกิจกรรมย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหาร (กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง กส. กลุ่มข้าวพองอบกรอบ และกลุ่มผักปลอดภัย) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ …

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส Read More »

ยกระดับมาตรฐานโสมไทยสู่ GAP โสมไทยพืชผักสมุนไพรที่ถูกมองข้าม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ผศ.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จัดกิจกรรมพัฒนาการปลูกพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agriculture Practice (GAP)  ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน ณ  ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย …

ยกระดับมาตรฐานโสมไทยสู่ GAP โสมไทยพืชผักสมุนไพรที่ถูกมองข้าม Read More »

พัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าจากความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง และ ดร.ชานนท์ สุนทรา พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าจากความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น พัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากใบมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร …

พัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าจากความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น Read More »

มข. นำโครงการ U2T เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชน ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัขอนแก่น

U2T มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดกิจกรรม ชม ชิม ช็อป ตำบลเขาสวนกวาง ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน (ตำบลเขาสวนกวาง) ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 U2T มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข. นำโครงการ U2T เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชน ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัขอนแก่น Read More »

Scroll to Top