1. No Poverty

End poverty in all its forms everywhere.

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปิดเพจจำหน่ายผ้าไหมแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมภายใต้สภาพภูมิประเทศที่มีน้ำน้อย เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกุดเพียขอม …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในชุมชน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกุดเพียขอม …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

MBA KKU ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดอบรมเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA KKU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดโครงการพัฒนาทายาทเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer และผู้ประกอบการธุกิจ (SMAEs) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตของคนในชนบท โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ …

MBA KKU ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดอบรมเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer Read More »

คณะสหวิทยาการจัดโครงการจ้างงานประชาชนระยะที่ 2 กลุ่มสุขภาพ ความงามและสิ่งแวดล้อม(คนอวดของ)

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 โครงการจ้างงานประชาชนระยะที่ 2 กลุ่มสุขภาพ ความงามและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จันทรังษี ได้จัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน เช่น ฟักข้าว ตะไคร้ อัญขัน มะกรูด และผักกระสัง มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาะและความงาม โดยในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ …

คณะสหวิทยาการจัดโครงการจ้างงานประชาชนระยะที่ 2 กลุ่มสุขภาพ ความงามและสิ่งแวดล้อม(คนอวดของ) Read More »

MBA KKU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน

ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธานเปิดโครงการฯ และรองศาสตราจารย์ …

MBA KKU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน Read More »

Scroll to Top