1. No Poverty

End poverty in all its forms everywhere.

“อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG เสริมการตลาด เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชน”

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมฯ และนายเอกพงศ์ …

“อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG เสริมการตลาด เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชน” Read More »

“From grass weeds to something valuable in the community” – is what the Office of Academic Service does for the elderly in Sila Municipality to earn their living

January 18, 2023 – Office of Academic Service, Khon Kaen University (OAS KKU) and the Elderly School of Sila Municipality …

“From grass weeds to something valuable in the community” – is what the Office of Academic Service does for the elderly in Sila Municipality to earn their living Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG (U2T for BCG) ณ วัดโนนศิลาอาสน์ ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น Read More »

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภายใต้โครงการเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบน) U2T ตำบลกุดน้ำใส ได้ดำเนินการกิจกรรมย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหาร (กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง กส. กลุ่มข้าวพองอบกรอบ และกลุ่มผักปลอดภัย) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ …

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส Read More »

ยกระดับมาตรฐานโสมไทยสู่ GAP โสมไทยพืชผักสมุนไพรที่ถูกมองข้าม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ผศ.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จัดกิจกรรมพัฒนาการปลูกพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agriculture Practice (GAP)  ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน ณ  ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย …

ยกระดับมาตรฐานโสมไทยสู่ GAP โสมไทยพืชผักสมุนไพรที่ถูกมองข้าม Read More »