1. No Poverty

End poverty in all its forms everywhere.

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเพาะกล้าผัก ณ หมู่ 1 บ้านปอแดง และหมู่ 10 บ้านวงษ์สว่าง ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

คณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) นำโดย อ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ พร้อมกับ นายเชาวลิต สีลาดเลา นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านปอแดงและบ้านวงษ์สว่าง ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ การเพาะกล้าผัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้ และสามารถสร้างอาชีพจากการเพาะกล้าผักจากวิธีการใหม่ๆ นอกเหนือจากวิธีการที่เคยทำมาเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเพาะกล้าผัก ณ หมู่ 1 บ้านปอแดง และหมู่ 10 บ้านวงษ์สว่าง ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำปุ๋ยหมัก

คณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) นำโดย อ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ พร้อมกับ ผศ.ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านหญ้าคา ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำปุ๋ยหมัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก ได้นำเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถทำไว้ใช้เองหรือทำเพื่อนำไปจำหน่าย   เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและหารายได้เสริม   และสามารถสร้างเป็นอาชีพหลักได้ ช่วยลดปัญหาการว่างงาน นำไปสู่ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำปุ๋ยหมัก Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน มุ่งสร้างการพึ่งพากันเองในชุมชนและเพิ่มราคาขายข้าวให้สูงขึ้นด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google meet ภายใต้การทำงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร เป็นผู้ประสานงานตำบล โดยจัดการอบรม ณ โดมอเนกประสงค์ …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน มุ่งสร้างการพึ่งพากันเองในชุมชนและเพิ่มราคาขายข้าวให้สูงขึ้นด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฝึกทักษะอาชีพ “การทำแหนมหมูห่อใบตองสูตรดั้งเดิม” เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อฝึกทักษะอาชีพการทำแหนมหมูห่อใบตองสูตรดั้งเดิมให้กับคนในชุมชนที่มีความสนใจในพื้นที่ตำบลโนนหัน ณ วัดอุดม-    วิทยาราม (นาล้อม) หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฝึกทักษะอาชีพ “การทำแหนมหมูห่อใบตองสูตรดั้งเดิม” เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ สร้างเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนและเยาวชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ “ฝึกอบรมการทำแซนด์วิชโบราณ”

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะทำงาน U2T คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝากจิต ปาลินทร ผู้ประสานหลักโครงการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำแซนด์วิชโบราณส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ สร้างเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนและเยาวชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ “ฝึกอบรมการทำแซนด์วิชโบราณ” Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชื่อมตลาดกับผู้ผลิตอ้อยอินทรีย์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการผลิตและการตลาดอ้อยอินทรีย์ ภายใต้การทำงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชื่อมตลาดกับผู้ผลิตอ้อยอินทรีย์ Read More »

Science Park transfers technology to the community, promoting indigenous raw material for producing “Gluten-free protein noodles” and functional food market

October 21, 2021 – Khon Kaen University’ Northeast Science Park Administrative Institute led by Miss Pornchawarat Thanman, Manager of the …

Science Park transfers technology to the community, promoting indigenous raw material for producing “Gluten-free protein noodles” and functional food market Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. แปลงร่างไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแท่นสู่งานคราฟท์ยกระดับสินค้าชุมชน และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Line Application ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร เป็นผู้ประสานงานตำบล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. แปลงร่างไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแท่นสู่งานคราฟท์ยกระดับสินค้าชุมชน และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Line Application ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การใช้ LINE OA, LINE My Shop สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ LINE, LINE OA และ LINE My Shop เพื่อการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาด สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงมน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงกลาง …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การใช้ LINE OA, LINE My Shop สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน Read More »