1. No Poverty

End poverty in all its forms everywhere.

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดกับแบรนด์ Jutatip เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ และผู้รับผิดชอบโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและโอกาสทางการตลาดเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจกอกนก ภายใต้การทำงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มี ผศ.ดร.อรุณี …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดกับแบรนด์ Jutatip เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสูตรน้ำสมุนไพรฝางเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน ”

U2T คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสูตรน้ำสมุนไพรฝางเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน ” ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน ” ณ อาคารปฏิบัติการพืชสวน คณะเกษตร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T) ที่รับผิดชอบพื้นที่โดยสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่  …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสูตรน้ำสมุนไพรฝางเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน ” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปิดเพจจำหน่ายผ้าไหมแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมภายใต้สภาพภูมิประเทศที่มีน้ำน้อย เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกุดเพียขอม …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในชุมชน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกุดเพียขอม …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

MBA KKU ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดอบรมเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA KKU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดโครงการพัฒนาทายาทเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer และผู้ประกอบการธุกิจ (SMAEs) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตของคนในชนบท โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ …

MBA KKU ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดอบรมเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer Read More »