16. Peace and Justice Strong Institutions

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้นำองค์กร อบรม “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network” รุ่นที่ 1

 สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network” รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างผู้นำองค์กรภาครัฐ ให้เป็นผู้นำการพัฒนาแห่งอนาคต มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นเลิศ และมีสมรรถนะสูงพร้อมที่จะขับเคลื่อนนำการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี , นครหลวงเวียงจันทน์ และหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวว่าในปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า “VUCA World”  ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้นำองค์กรที่ต้องเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือให้ทันสถานการณ์ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้สำนักบริการเองเชื่อมั่นว่า องค์ความรู้ที่วิทยาการจะนำมาถ่ายทอดในครั้งนี้ จะทำให้ทุกๆท่านสามารถนำไปปรับใช้ ในองค์กรให้มีการปรับตัวและพัฒนาให้เท่าทันโลกในยุคปัจจุบัน           การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, อ.ทองสุข มันตาทร อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา , อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นายกสมาคมศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น , ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น , อ.สุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ตุลาการหัวหน้าคณะศาลขอนแก่น   https://khonkaenuniversity.in.th/128796/

กกต.มข. จัดกิจกรรมแถลงนโยบายฯ “ศึกชิงผู้นำนักศึกษา มข.” KKU Election Debates 2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรม “การแถลงนโยบายและหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 (KKU Election Debates 2023)” ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ …

กกต.มข. จัดกิจกรรมแถลงนโยบายฯ “ศึกชิงผู้นำนักศึกษา มข.” KKU Election Debates 2023 Read More »

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเวทีระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิด ภายใต้โครงการ ‘KKU Public Policy Advocacy Forum 2022’ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ โดยได้เชิญผู้แทนพรรคการเมือง …

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ Read More »

นักศึกษาคณะนิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวณคืน กรณี โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล

นศ.นิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวณคืน กรณี โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล ณ วัดบ้านกุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษากลุ่มอาสาเยาวชนนักสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ ให้ความรู้ในข้อกฎหมาย ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโขงเลยชีมูล …

นักศึกษาคณะนิติฯ มข. ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวณคืน กรณี โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล Read More »

มข.จัดอบรมให้ความรู้ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง “ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากความรับผิดทางละเมิด”

วันที่ 21 มกราคม 2565  เวลา 9.00 น. ห้องประชุมสารสิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ฝ่ายกิจการพิเศษ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาเรื่อง “ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากความรับผิดทางละเมิด”อันเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข.จัดอบรมให้ความรู้ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง “ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากความรับผิดทางละเมิด” Read More »

มข. เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปร่งใส ยุติธรรม คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานเข้มข้น เผยผลการเลือกตั้งฯ

วันนี้  ( 6 มกราคม 2565 ) เวลา 15.00 น. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดให้มีการสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสองประเภท ได้แก่ คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท …

มข. เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปร่งใส ยุติธรรม คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานเข้มข้น เผยผลการเลือกตั้งฯ Read More »