17. Partnerships for the Goals

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

มข.ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ไทย-เคนยา ณ Kenya School of Agriculture (KSA)

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นเกียรติกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวถึงกิจกรรมความร่วมมือที่จะมีร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของไทยในอนาคตเนื่องในโอกาสเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ไทย-เคนยา ณ Kenya School of Agriculture (KSA) เมือง Nyeri …

มข.ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ไทย-เคนยา ณ Kenya School of Agriculture (KSA) Read More »

KKBS ร่วมกับ ก.ล.ต. จัด SEC Capital Market Regional Seminar 2022

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนาวิชาการในระดับภูมิภาคประจำปี 2565 “SEC Capital Market Regional Seminar 2022”เวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

KKBS ร่วมกับ ก.ล.ต. จัด SEC Capital Market Regional Seminar 2022 Read More »

“CPR คุณก็ทำได้” QSHC อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

(วันที่ 5 กค 2565) พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น   กิจกรรมนี้ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำทีม …

“CPR คุณก็ทำได้” QSHC อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ วช. ลงนามความร่วมมือกับ อบจ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำโดย ดร.วิภารัตน์     ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ วช. ลงนามความร่วมมือกับ อบจ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ จ.ขอนแก่น Read More »

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเวทีระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิด ภายใต้โครงการ ‘KKU Public Policy Advocacy Forum 2022’ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ โดยได้เชิญผู้แทนพรรคการเมือง …

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ Read More »

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมหารือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนย่า (project on Thailand-Kenya sustainable Agro-technologies development)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ …

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมหารือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนย่า (project on Thailand-Kenya sustainable Agro-technologies development) Read More »

COLA KKU จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับผู้นำ อบจ. 43 แห่ง กว่า 140 คนจากทั่วประเทศ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุข และแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562”  เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ในการรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 …

COLA KKU จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับผู้นำ อบจ. 43 แห่ง กว่า 140 คนจากทั่วประเทศ Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มข. ออกหน่วยคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มข. มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์อนามัยที่ 7  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 รพ.จิตเวชราชนครินทร์ ขอนแก่น และโรงพยาบาลน้ำพอง ร่วมจัดงาน “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มข. ออกหน่วยคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น Read More »

Scroll to Top