17. Partnerships for the Goals

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

คณะศึกษาศาสตร์จับมือคณะวิทยาศาสตร์ ผนึกพลังกับ บพค. (PMU-B) ร่วมเปิดฉากมหกรรม “CODING ERA” Next Wave of Thailand’s Education พร้อมเป็นฮับพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคอีสานให้มีทักษะ Coding & AI

คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ศารวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมและวิจัยด้าน Coding …

คณะศึกษาศาสตร์จับมือคณะวิทยาศาสตร์ ผนึกพลังกับ บพค. (PMU-B) ร่วมเปิดฉากมหกรรม “CODING ERA” Next Wave of Thailand’s Education พร้อมเป็นฮับพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคอีสานให้มีทักษะ Coding & AI Read More »

มข.จับมือ Southwest Jiaotong University พร้อมเปิดหลักสูตร High Speed Train รองรับตลาดแรงงานสากล

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย …

มข.จับมือ Southwest Jiaotong University พร้อมเปิดหลักสูตร High Speed Train รองรับตลาดแรงงานสากล Read More »

มข. หารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส พร้อมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้อง ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร.นวรัตน์ …

มข. หารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส พร้อมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมพัฒนา ความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับ UEH University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร. พีรสิทธิ์ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมพัฒนา ความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับ UEH University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Read More »

ผู้นำนักศึกษา มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Universiti Sains Malaysia

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ (รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) พร้อมบุคลากร และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใต้โครงการ “เปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ …

ผู้นำนักศึกษา มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Universiti Sains Malaysia Read More »

คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับ University of Ryukyu, Okinawa จัดประชุมวิชาการและติดตามผลการดำเนินงาน ณ สปป.ลาว ภายใต้โครงการ ‘Joint Research Project, Core to Core Program

รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ในฐานะผู้ร่วมโครงการวิจัยภายใต้โครงการ ‘Joint Research Project, Core to Core Program จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Prof. Dr. …

คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับ University of Ryukyu, Okinawa จัดประชุมวิชาการและติดตามผลการดำเนินงาน ณ สปป.ลาว ภายใต้โครงการ ‘Joint Research Project, Core to Core Program Read More »

ทันตแพทยศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับภาคีสองสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ …

ทันตแพทยศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับภาคีสองสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ Read More »