17. Partnerships for the Goals

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

KKUSP ผนึกกำลัง Big Brother ร่วมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแผนกพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดย ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปราย ในหัวข้อ …

KKUSP ผนึกกำลัง Big Brother ร่วมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย Read More »

มข. MOU กับ ม. Youjiang Medical หนุนการแพทย์ไทย-จีน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 – 16.30 น.  กองการต่างประเทศ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทางออนไลน์  ระหว่างมหาวิทยาลัย            ขอนแก่น …

มข. MOU กับ ม. Youjiang Medical หนุนการแพทย์ไทย-จีน Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังปลายฤดู เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการฝึกอบรมให้นักศึกษา และลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่และเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังปลายฤดูฝน ให้กับตัวแทนเกษตรกรกลุ่มมันแปลงใหญ่และผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  ภายใต้การทำงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ) หรือ U2T พื้นที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังปลายฤดู เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการฝึกอบรมให้นักศึกษา และลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่และเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ Read More »

Science Park transfers technology to the community, promoting indigenous raw material for producing “Gluten-free protein noodles” and functional food market

October 21, 2021 – Khon Kaen University’ Northeast Science Park Administrative Institute led by Miss Pornchawarat Thanman, Manager of the …

Science Park transfers technology to the community, promoting indigenous raw material for producing “Gluten-free protein noodles” and functional food market Read More »

KKU signs MOU with 3 organizations – Thailand-Japan collaboration – for applying STEAM Education to raise environmental conscience for sustainable development under UN’s SDG

Friday, October 15, 2021, from 14:30 to 16:00 p.m. at Room 402, or the Smart Classroom – the Institute for …

KKU signs MOU with 3 organizations – Thailand-Japan collaboration – for applying STEAM Education to raise environmental conscience for sustainable development under UN’s SDG Read More »

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ระหว่างสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and Mechatronics Academy: AMA) กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 แห่ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม …

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน Read More »

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) กับทางอบจ.ขอนแก่นและสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีของจังหวัด

  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนและพัฒนาอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) มุ่งสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลก ในการนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีนำโดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี, ผศ.นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี, ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และ อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ …

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) กับทางอบจ.ขอนแก่นและสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีของจังหวัด Read More »