17. Partnerships for the Goals

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

มข. ร่วมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และ National Institute for School Teacher and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา …

มข. ร่วมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ Read More »

มข.ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา ร่วมนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เขต 1-5 และศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียน (Whole …

มข.ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา ร่วมนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดขอนแก่น Read More »

COLA KKU จับมือ YEAL-Laos จัดกิจกรรม Business Mathching นักธุรกิจไทย-ลาว กับธุรกิจการเลี้ยง แปรรูป และส่งออกแมลง

ผลจากการจัด Virtual Forum ระหว่างประเทศระหว่าง COLA KKU และสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาว (YEAL-Laos) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นำไปสู่การลงลึกในประเด็นที่ทั้งสองสนใจร่วมกัน เกิดกิจกรรม business matching ระหว่างนักธุรกิจสองฝ่ายไทย-ลาว สำหรับเดือนธันวาคม 64 นี้เราจัดกิจกรรม Business …

COLA KKU จับมือ YEAL-Laos จัดกิจกรรม Business Mathching นักธุรกิจไทย-ลาว กับธุรกิจการเลี้ยง แปรรูป และส่งออกแมลง Read More »

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีวัตถุประสงค์หลักในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อมุ่งเน้นที่จะขยายเครือข่ายการศึกษาภูมิภาคเอเชียและพัฒนาคุรุศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) สืบเนื่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) …

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 2021 UNESCO-KNUE: UNITWIN International Conference มุ่งพัฒนาคุรุศึกษาและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 Read More »