3. Good Health and Well-being

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

“CPR คุณก็ทำได้” QSHC อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

(วันที่ 5 กค 2565) พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น   กิจกรรมนี้ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำทีม …

“CPR คุณก็ทำได้” QSHC อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ วช. ลงนามความร่วมมือกับ อบจ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำโดย ดร.วิภารัตน์     ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ วช. ลงนามความร่วมมือกับ อบจ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ จ.ขอนแก่น Read More »

COLA KKU จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับผู้นำ อบจ. 43 แห่ง กว่า 140 คนจากทั่วประเทศ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุข และแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562”  เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ในการรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 …

COLA KKU จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับผู้นำ อบจ. 43 แห่ง กว่า 140 คนจากทั่วประเทศ Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มข. ออกหน่วยคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มข. มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์อนามัยที่ 7  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 รพ.จิตเวชราชนครินทร์ ขอนแก่น และโรงพยาบาลน้ำพอง ร่วมจัดงาน “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มข. ออกหน่วยคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น Read More »

Faculty of Agriculture, KKU and the allies hold the “Agricultural Service – Training Youths by TIC, Engineering for Society and Cigarette- and Alcohol- Free Value”

February 26, 2022 – Faculty of Agriculture and the allies including Faculty of Engineering, Faculty of Humanities and Social Sciences, …

Faculty of Agriculture, KKU and the allies hold the “Agricultural Service – Training Youths by TIC, Engineering for Society and Cigarette- and Alcohol- Free Value” Read More »

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา CPR เพื่อชุมชน ที่จังหวัดชัยภูมิ

ทีม CPR ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา CPR เพื่อชุมชน  โดยมีกิจกรรมสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  BLS  และแนะนำการล้างมือที่ถูกวิธีให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ     พร้อมกันนี้ยังได้นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาปรับปรุงสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ส่งมอบให้กับทางโรงเรียน โดยให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานเป็นอย่างมาก  กิจกรรมครั้งนี้ …

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา CPR เพื่อชุมชน ที่จังหวัดชัยภูมิ Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเยาวชน” แก่กลุ่มเยาวชนตำบลโคกสง่า

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ“การพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเยาวชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ตำบลโคกสง่า …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเยาวชน” แก่กลุ่มเยาวชนตำบลโคกสง่า Read More »

Faculty of Agriculture, KKU and the National Research Council (NRCT) hold a learning and sharing event “Appropriate Technology Transfer to Community Enterprises for Raising Local Laying Hens”

The project: “Appropriate Technology Transfer to Community Enterprises for Raising Local Laying Hens for Marketing Healthy Eggs” was granted the …

Faculty of Agriculture, KKU and the National Research Council (NRCT) hold a learning and sharing event “Appropriate Technology Transfer to Community Enterprises for Raising Local Laying Hens” Read More »

Scroll to Top