7. Affordable and Clean Energy

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

มข. ร่วม กฟผ. หนุน Smart Campus ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันนี้  (พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ) เวลา 09.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “Smart Campus – Khon Kaen University” โดยได้รับเกียรติจาก …

มข. ร่วม กฟผ. หนุน Smart Campus ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม Read More »

KKU Transit ระบบขนส่งบริการฟรีภายในมหาวิทยาลัย

  https://kst.kku.ac.th/ KKU Smart Transit : KST คือบริการรถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเป็น Green & Smart Campus โดยในแอปพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งของรถบัสทุกคันสดๆ บนแผนที่ รวมทั้งแสดงหมายเลขทะเบียนของรถ พนักงานขับรถ และความเร็ว จุดจอดรถหรือป้ายรถเมล์ .. ที่สำคัญคือ ฟรี โดยให้บริการระหว่างเวลา 07.00 …

KKU Transit ระบบขนส่งบริการฟรีภายในมหาวิทยาลัย Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 221 ต้น เสริมความเขียวขจีรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 221 ต้น  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 221 ต้น เสริมความเขียวขจีรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ Read More »

โครงการ Low Carbon City ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้การจัดการโครงการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

โครงการ Low Carbon City ที่เทศบาลนครขอนแก่นได้รับเลือกจาก UNDP และองค์การก๊าซเรือนกระจกโลกให้เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการโดยมีเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand) …

โครงการ Low Carbon City ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้การจัดการโครงการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Read More »

มข. ทีมนักวิจัย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย”

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักวิจัย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย” (Thailand Energy …

มข. ทีมนักวิจัย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย” Read More »

Scroll to Top