7. Affordable and Clean Energy

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

KKU Transit ระบบขนส่งบริการฟรีภายในมหาวิทยาลัย

  https://kst.kku.ac.th/ KKU Smart Transit : KST คือบริการรถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเป็น Green & Smart Campus โดยในแอปพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งของรถบัสทุกคันสดๆ บนแผนที่ รวมทั้งแสดงหมายเลขทะเบียนของรถ พนักงานขับรถ และความเร็ว จุดจอดรถหรือป้ายรถเมล์ .. ที่สำคัญคือ ฟรี โดยให้บริการระหว่างเวลา 07.00 …

KKU Transit ระบบขนส่งบริการฟรีภายในมหาวิทยาลัย Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 221 ต้น เสริมความเขียวขจีรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 221 ต้น  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 221 ต้น เสริมความเขียวขจีรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ Read More »

โครงการ Low Carbon City ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้การจัดการโครงการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

โครงการ Low Carbon City ที่เทศบาลนครขอนแก่นได้รับเลือกจาก UNDP และองค์การก๊าซเรือนกระจกโลกให้เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการโดยมีเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand) …

โครงการ Low Carbon City ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้การจัดการโครงการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Read More »

มข. ทีมนักวิจัย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย”

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักวิจัย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย” (Thailand Energy …

มข. ทีมนักวิจัย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย” Read More »

มข. เจรจา ความร่วมมือ Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. เดินหน้ายกระดับ โครงการ KKU Smart Campus

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.อาวุธ …

มข. เจรจา ความร่วมมือ Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. เดินหน้ายกระดับ โครงการ KKU Smart Campus Read More »

ปลัดกระทรวงอว.ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดโควิด 19

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย ดร.อภิรชัยวงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า …

ปลัดกระทรวงอว.ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดโควิด 19 Read More »

ทันตะร่วมมข. รวมใจปลูกป่า คืนธรรมชาติสู่สังคม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ …

ทันตะร่วมมข. รวมใจปลูกป่า คืนธรรมชาติสู่สังคม Read More »

KKU Maker Green Festival 2020 เวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

“ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเอกชนกว่า 80 หน่วยงานร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนแนวคิดด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในภาวะปัจจุบันเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals) ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหลักในด้านพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  การจัดการน้ำและสุขาภิบาล การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และบูรณาการกับเป้าหมายด้านเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาที่เท่าเทียมซึ่งสามารถสอดแทรกเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ล้วนแต่มีความสำคัญและเกี่ยวโยงกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 80 หน่วยงานในการจัดงาน …

KKU Maker Green Festival 2020 เวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Read More »

Scroll to Top