8. Decent Work and Economic Growth

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปิดเพจจำหน่ายผ้าไหมแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

KKBS ร่วม สพม.ขอนแก่น และ โรตารี่มิตรภาพขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นายจักราวุธ สอนโกษา ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และ คุณกมลเนตร …

KKBS ร่วม สพม.ขอนแก่น และ โรตารี่มิตรภาพขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ Read More »

มหาวิทยาลัยมีการจัดที่พักสำหรับบุคลากร ทั้งแบบบ้านพัก และแฟลต

การจัดที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่ม ก. ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 248) พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะคณะกรรมการจัดที่พักอาศัย กลุ่ม ก. …

มหาวิทยาลัยมีการจัดที่พักสำหรับบุคลากร ทั้งแบบบ้านพัก และแฟลต Read More »

มข.-อว. จับมือ 135 ตำบล เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ” (1 ตำบล …

มข.-อว. จับมือ 135 ตำบล เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ Read More »

มข. เชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ เข้าโครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ เข้าโครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  โทร.  043-330197-199  ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กำหนดจดงานนัดพบ Co-payment  เพื่อให้นายจ้าง  และผู้สำเร็จการศึกษาได้พบและสัมภาษณ์งานโดยตรง ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 …

มข. เชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ เข้าโครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) Read More »

Office of Academic Development and Administration, KKU, holds a seminar on Cooperative Education to prepare graduates through on-the-job training and to instill in them the 21st Century skills

Friday September 18, 2020 at Rachaphruek 1-3, First Floor, Avani Khon Kaen Hotel and Convention Center, Khon Kaen – Office …

Office of Academic Development and Administration, KKU, holds a seminar on Cooperative Education to prepare graduates through on-the-job training and to instill in them the 21st Century skills Read More »

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องภูเก้า ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและปรับพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการดำเนินชีวิตพัฒนาปรับบุคลิกภาพให้มีความพร้อม …

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

      “มข.จัดปฐมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”          วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการปฐมนิเทศ …

ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) Read More »

Scroll to Top