8. Decent Work and Economic Growth

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

สำนักหอสมุดร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จัดเวิร์กชอป Career on Campus เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน 21ST Century Skill

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30–17.00 น. สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน และการเรียนรูปแบบใหม่ให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โถง ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 …

สำนักหอสมุดร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จัดเวิร์กชอป Career on Campus เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน 21ST Century Skill Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กำหนดจัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี  บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย ดาศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ คณะสหวิทยาการ …

คณะสหวิทยาการ จัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) Read More »

มข. เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปร่งใส ยุติธรรม คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานเข้มข้น เผยผลการเลือกตั้งฯ

วันนี้  ( 6 มกราคม 2565 ) เวลา 15.00 น. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดให้มีการสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสองประเภท ได้แก่ คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท …

มข. เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปร่งใส ยุติธรรม คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานเข้มข้น เผยผลการเลือกตั้งฯ Read More »

เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ “Health for all & Health tourism” ร่วมกับโรงแรมโฆษะ …

เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. แปลงร่างไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแท่นสู่งานคราฟท์ยกระดับสินค้าชุมชน และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Line Application ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร เป็นผู้ประสานงานตำบล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. แปลงร่างไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแท่นสู่งานคราฟท์ยกระดับสินค้าชุมชน และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Line Application ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การใช้ LINE OA, LINE My Shop สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ LINE, LINE OA และ LINE My Shop เพื่อการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาด สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงมน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงกลาง …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การใช้ LINE OA, LINE My Shop สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน Read More »

มข.ปรับเกณฑ์การจ้างงานใหม่ เพิ่มขีดความสามารถบริหารงานบุคคล คล่องตัว มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่หลากหลาย  ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข.ปรับเกณฑ์การจ้างงานใหม่ เพิ่มขีดความสามารถบริหารงานบุคคล คล่องตัว มีประสิทธิภาพ Read More »