8. Decent Work and Economic Growth

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

คณะสหวิทยาการ จัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กำหนดจัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี  บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย ดาศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ คณะสหวิทยาการ …

คณะสหวิทยาการ จัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) Read More »

มข. เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปร่งใส ยุติธรรม คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานเข้มข้น เผยผลการเลือกตั้งฯ

วันนี้  ( 6 มกราคม 2565 ) เวลา 15.00 น. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดให้มีการสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสองประเภท ได้แก่ คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท …

มข. เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปร่งใส ยุติธรรม คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานเข้มข้น เผยผลการเลือกตั้งฯ Read More »

เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ “Health for all & Health tourism” ร่วมกับโรงแรมโฆษะ …

เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. แปลงร่างไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแท่นสู่งานคราฟท์ยกระดับสินค้าชุมชน และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Line Application ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร เป็นผู้ประสานงานตำบล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. แปลงร่างไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแท่นสู่งานคราฟท์ยกระดับสินค้าชุมชน และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Line Application ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การใช้ LINE OA, LINE My Shop สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ LINE, LINE OA และ LINE My Shop เพื่อการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาด สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงมน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงกลาง …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การใช้ LINE OA, LINE My Shop สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน Read More »

มข.ปรับเกณฑ์การจ้างงานใหม่ เพิ่มขีดความสามารถบริหารงานบุคคล คล่องตัว มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่หลากหลาย  ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข.ปรับเกณฑ์การจ้างงานใหม่ เพิ่มขีดความสามารถบริหารงานบุคคล คล่องตัว มีประสิทธิภาพ Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปิดเพจจำหน่ายผ้าไหมแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

KKBS ร่วม สพม.ขอนแก่น และ โรตารี่มิตรภาพขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นายจักราวุธ สอนโกษา ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และ คุณกมลเนตร …

KKBS ร่วม สพม.ขอนแก่น และ โรตารี่มิตรภาพขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ Read More »

มหาวิทยาลัยมีการจัดที่พักสำหรับบุคลากร ทั้งแบบบ้านพัก และแฟลต

การจัดที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่ม ก. ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 248) พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะคณะกรรมการจัดที่พักอาศัย กลุ่ม ก. …

มหาวิทยาลัยมีการจัดที่พักสำหรับบุคลากร ทั้งแบบบ้านพัก และแฟลต Read More »

Scroll to Top