8. Decent Work and Economic Growth

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

มข. ส่งตัวแทนนักศึกษาพิการ บัณฑิตพิการ ร่วม “ค่ายเยาวชนพิการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (Youth-Able Camp)”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งตัวแทนนักศึกษาพิการ บัณฑิตพิการ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพิการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (Youth-Able Camp)” ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อให้เกิดการขยายโอกาสในการทำงานจริง ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษา และบัณฑิตพิการได้เปิดมุมมองการเห็นคุณค่าในตนเอง …

มข. ส่งตัวแทนนักศึกษาพิการ บัณฑิตพิการ ร่วม “ค่ายเยาวชนพิการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (Youth-Able Camp)” Read More »

สำนักหอสมุดร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จัดเวิร์กชอป Career on Campus เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน 21ST Century Skill

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30–17.00 น. สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน และการเรียนรูปแบบใหม่ให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โถง ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 …

สำนักหอสมุดร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จัดเวิร์กชอป Career on Campus เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน 21ST Century Skill Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กำหนดจัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี  บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย ดาศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ คณะสหวิทยาการ …

คณะสหวิทยาการ จัดงานโครงการปฐมนิเทศผู้จ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) Read More »

มข. เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปร่งใส ยุติธรรม คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานเข้มข้น เผยผลการเลือกตั้งฯ

วันนี้  ( 6 มกราคม 2565 ) เวลา 15.00 น. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดให้มีการสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสองประเภท ได้แก่ คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท …

มข. เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปร่งใส ยุติธรรม คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานเข้มข้น เผยผลการเลือกตั้งฯ Read More »

เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ “Health for all & Health tourism” ร่วมกับโรงแรมโฆษะ …

เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. แปลงร่างไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแท่นสู่งานคราฟท์ยกระดับสินค้าชุมชน และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Line Application ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร เป็นผู้ประสานงานตำบล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. แปลงร่างไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแท่นสู่งานคราฟท์ยกระดับสินค้าชุมชน และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Line Application ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การใช้ LINE OA, LINE My Shop สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ LINE, LINE OA และ LINE My Shop เพื่อการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาด สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงมน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงกลาง …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การใช้ LINE OA, LINE My Shop สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน Read More »

มข.ปรับเกณฑ์การจ้างงานใหม่ เพิ่มขีดความสามารถบริหารงานบุคคล คล่องตัว มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่หลากหลาย  ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข.ปรับเกณฑ์การจ้างงานใหม่ เพิ่มขีดความสามารถบริหารงานบุคคล คล่องตัว มีประสิทธิภาพ Read More »