มหาวิทยาลัยมีการจัดที่พักสำหรับบุคลากร ทั้งแบบบ้านพัก และแฟลต

การจัดที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่ม ก. ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 248) พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะคณะกรรมการจัดที่พักอาศัย กลุ่ม ก. ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1503/2556 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการได้จัดสรรที่พักให้กับบุคลากร  ดังนี้  ตารางจำนวนที่พักประเภทแฟลตและอาคารชุด ที่พัก แฟลตโสด แฟลตครอบครัว อาคารชุด รวมจำนวนที่พัก รื่นรมย์ 31 31 แดง 60 60 เขียวขจี 47 12 59 แก่นคูณ 50 15 65 มิตรภาพ 40 40 ทานตะวัน …

KKU and the safety technology for an ideal ‘Great Place to Live’

Utilization of appropriate technologies have now been an important part in a big organization’s development today in order to increase operational efficiency and enable personnel to use the technologies that will accommodate changes in all aspects under the competitive environment both in business and official organizations that have to meet the set indicators. Development with …

มข. เชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ เข้าโครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ เข้าโครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  โทร.  043-330197-199  ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กำหนดจดงานนัดพบ Co-payment  เพื่อให้นายจ้าง  และผู้สำเร็จการศึกษาได้พบและสัมภาษณ์งานโดยตรง ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ ขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  ขอนแก่น โครงการ co-payment หรือ โครงการร่วมจ่าย   เป็นมาตรการดูแลคนตกงานภายใต้เงินงบประมาณปี 2564    นักศึกษาและสถานประกอบการสามารถศึกษาเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นโทร.  043-330197-199 https://th.kku.ac.th/37888/

Office of Academic Development and Administration, KKU, holds a seminar on Cooperative Education to prepare graduates through on-the-job training and to instill in them the 21st Century skills

Friday September 18, 2020 at Rachaphruek 1-3, First Floor, Avani Khon Kaen Hotel and Convention Center, Khon Kaen – Office of Academic Development and Administration, Khon Kaen University held a seminar on Developing Graduates’ Qualities by means of Cooperative Education and Job Integration. Assoc. Prof. Dr. Prapansak Chaweerat, Director of Office of Academic Development and …

มข. ใส่ใจบุคลากร เพิ่มพื้นที่สุขภาวะ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบความสุขแก่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับมุมกาแฟ แลกเปลี่ยนการทำงาน   ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในบรรยากาศสบายๆ   วันนี้ ( 16 กันยายน 2563 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยฝ่ายดิจิทัล และกองบริหารงานกลาง จัดกิจกรรมมอบพื้นที่สุขภาวะสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สำหรับพักอิริยาบถระหว่างเวลาปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดเป็นมุมพักผ่อน และบริการเครื่องดื่มสวัสดิการไว้ที่พื้นที่กลางบริเวณ ชั้น 1 ชั้น 3 …

สภาพนักงานประชุมทบทวนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564

สภาพนักงานประชุมทบทวนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ Wora Wana Hotel อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการดำเนินงานมีกิจกรรมรวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อ มข ถอดบทเรียนสภาตัวแทนวิกฤติ โอกาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่จุดมุ่งหมายใหม่ร่วมกัน

โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ สวัสดิการต่างๆ รวมถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาการที่อาจารย์ควรทราบในรั้่้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งการบริหารการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” ยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น หัวข้อ “ภาพอนาคตการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ หัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้า ” โดยนายชัชวาล หนองนา หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล หัวข้อ “การบริหารงานบุคคลสำหรับบุคลากรสายวิชาการ” โดยนายสถิตย์ แก้วบุตดา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยโครงการอบรมในครั้งนี้ …

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องภูเก้า ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและปรับพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการดำเนินชีวิตพัฒนาปรับบุคลิกภาพให้มีความพร้อม โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเชิญวิทยากร คุณสิรินทร์ ประเสริฐสังข์ นักพัฒนาบุคลิกภาพมืออาชีพ และ คุณวรกานต์ ศิริสวัสดิ์ ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ มาเป็นวิทยากรกิจกรรมในครั้งนี้ ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ https://ph.kku.ac.th/thai/index.php/2013-05-22-01-47-22/1354-13-08-63-1

ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

      “มข.จัดปฐมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”          วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการปฐมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ VDO Conference ด้วย Zoom ให้กับผู้ที่ได้รับการจ้างงานในโครงการ 1,425 คน โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดและปาฐกภาพิเศษเรื่อง “บทบาทของ อว.กับการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ” พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน และ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น …