9. Industry Innovation and Infrastructure

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

“นวัตกรรมสู่สังคม” รวมนวัตกรรม มข. สู้ COVID-19

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทยศาสตร์ ทีมสำนักหอสมุด  KKU maker  สำนักงานเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  สถาบันนาโนฯ  โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่าย ร่วมกันประดิษฐ์และจัดทำ “นวัตกรรมสู่สังคม” เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ขาดแคลน  ดังนี้ จัดทํา Face …

“นวัตกรรมสู่สังคม” รวมนวัตกรรม มข. สู้ COVID-19 Read More »

มข. พร้อมแบ่งปัน E-Waste Smart Bin ในงาน KKU Maker Green Festival 2020

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) หรือที่เรียกว่า WEEE (Waste from Electriacal and Electronic Equipments) หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็กในการทำงานที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน (Off-spec) หรือหมดอายุการใช้งานหรือล้าสมัย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวว่า E-Waste Smart …

มข. พร้อมแบ่งปัน E-Waste Smart Bin ในงาน KKU Maker Green Festival 2020 Read More »

Scroll to Top