มข. พร้อมแบ่งปัน E-Waste Smart Bin ในงาน KKU Maker Green Festival 2020

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) หรือที่เรียกว่า WEEE (Waste from Electriacal and Electronic Equipments) หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็กในการทำงานที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน (Off-spec) หรือหมดอายุการใช้งานหรือล้าสมัย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวว่า E-Waste Smart …

มข. พร้อมแบ่งปัน E-Waste Smart Bin ในงาน KKU Maker Green Festival 2020 Read More »