2. Zero Hunger

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมร่วมออกแบบระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับครัวเรือนเกษตรกร มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ตลอดปีจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายกัมพล ไทยโส …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมร่วมออกแบบระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับครัวเรือนเกษตรกร มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ตลอดปีจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Read More »

ยกระดับมาตรฐานโสมไทยสู่ GAP โสมไทยพืชผักสมุนไพรที่ถูกมองข้าม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ผศ.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จัดกิจกรรมพัฒนาการปลูกพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agriculture Practice (GAP)  ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน ณ  ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย …

ยกระดับมาตรฐานโสมไทยสู่ GAP โสมไทยพืชผักสมุนไพรที่ถูกมองข้าม Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมหลักสูตร “การปลูกผักยกแคร่”

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การปลูกผักยกแคร่ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย นางสาววิลาวรรณ ดรวิชา นักวิชาการเกษตร โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติการผสมดินปลูก การเพาะเมล็ดพันธุ์ให้ขึ้น100% วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ การดูแลรักษา …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมหลักสูตร “การปลูกผักยกแคร่” Read More »

COLA KKU จับมือ YEAL-Laos จัดกิจกรรม Business Mathching นักธุรกิจไทย-ลาว กับธุรกิจการเลี้ยง แปรรูป และส่งออกแมลง

ผลจากการจัด Virtual Forum ระหว่างประเทศระหว่าง COLA KKU และสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาว (YEAL-Laos) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นำไปสู่การลงลึกในประเด็นที่ทั้งสองสนใจร่วมกัน เกิดกิจกรรม business matching ระหว่างนักธุรกิจสองฝ่ายไทย-ลาว สำหรับเดือนธันวาคม 64 นี้เราจัดกิจกรรม Business …

COLA KKU จับมือ YEAL-Laos จัดกิจกรรม Business Mathching นักธุรกิจไทย-ลาว กับธุรกิจการเลี้ยง แปรรูป และส่งออกแมลง Read More »

Khon Kaen University mobilizes researchers to assist Ban Phue, Nong Rua District in upgrading “Pickled fish from knifefish” for safe and standard food products

November 28, 2021 – The Northeast Science Park, Khon Kaen University, the node for the Northeast Science Park operations, led …

Khon Kaen University mobilizes researchers to assist Ban Phue, Nong Rua District in upgrading “Pickled fish from knifefish” for safe and standard food products Read More »

Faculty of Agriculture, KKU and the National Research Council (NRCT) hold a learning and sharing event “Appropriate Technology Transfer to Community Enterprises for Raising Local Laying Hens”

The project: “Appropriate Technology Transfer to Community Enterprises for Raising Local Laying Hens for Marketing Healthy Eggs” was granted the …

Faculty of Agriculture, KKU and the National Research Council (NRCT) hold a learning and sharing event “Appropriate Technology Transfer to Community Enterprises for Raising Local Laying Hens” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมอบรมและติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองพันธุ์แดงดอกคูณ ภายใต้โครงการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองสำหรับวิสาหกิจชุมชนในชนบทสู่ตลาดไข่สุขภาพอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. ได้ออกอบรมและติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองพันธุ์แดงดอกคูณ “กลุ่มไข่นัวอินเตอร์” ณ บ้านสระกุด อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 24 …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมอบรมและติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองพันธุ์แดงดอกคูณ ภายใต้โครงการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมืองสำหรับวิสาหกิจชุมชนในชนบทสู่ตลาดไข่สุขภาพอย่างยั่งยืน” Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเพาะกล้าผัก ณ หมู่ 1 บ้านปอแดง และหมู่ 10 บ้านวงษ์สว่าง ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

คณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) นำโดย อ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ พร้อมกับ นายเชาวลิต สีลาดเลา นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านปอแดงและบ้านวงษ์สว่าง ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ การเพาะกล้าผัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้ และสามารถสร้างอาชีพจากการเพาะกล้าผักจากวิธีการใหม่ๆ นอกเหนือจากวิธีการที่เคยทำมาเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเพาะกล้าผัก ณ หมู่ 1 บ้านปอแดง และหมู่ 10 บ้านวงษ์สว่าง ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น Read More »

Scroll to Top