2. Zero Hunger

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T)

คณะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้การดูแลควบคุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ประสานงาน นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมประชาคมกับสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ผลิต สินค้าชุมชน โดยการขุดค้นหาวัตถุดิบชุมชน อุปกรณ์ กระบวนการในการแปรรูป และช่องทางในการขายสินค้ารวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปที่มีอยู่ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนซึ่งทางกลุ่มมีความสนใจในการแปรรูปที่หลากหลาย โดยในโครงการนี้มีกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว สร้าง Brand …

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T) Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปิดเพจจำหน่ายผ้าไหมแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมภายใต้สภาพภูมิประเทศที่มีน้ำน้อย เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกุดเพียขอม …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในชุมชน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกุดเพียขอม …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

ผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ พัฒนาโดยคณะเทคโนโลยี ได้นำเสนอต่อกรมการข้าวและพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

นางสาวมนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และคณะได้เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากข้าวทับทิมชุมแพ ที่พัฒนาโดยคณะเทคโนโลยี มข. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร (TE Oultet) คณะเทคโนโลยี โดยมี ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ได้กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางจิตติมา …

ผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ พัฒนาโดยคณะเทคโนโลยี ได้นำเสนอต่อกรมการข้าวและพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น Read More »

Faculty of Agriculture signs an MOU for academic collaboration with Asia Modified Starch Co. Ltd. in cassava development for farmers in Kalasin

March 31, 2021, at Conference Room 1, AG08 Building, Faculty of Agriculture – Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, held …

Faculty of Agriculture signs an MOU for academic collaboration with Asia Modified Starch Co. Ltd. in cassava development for farmers in Kalasin Read More »

Scroll to Top