2. Zero Hunger

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการ “แมลงโปรตีน” ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าโครงการ  ดร. ชุตินันท์ ชูสาย และคณะทำงานโครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรในการใช้แมลงโปรตีนสำหรับปศุสัตว์และบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ …

กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการ “แมลงโปรตีน” ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 Read More »

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตพืชผักและผลไม้อย่างมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตพืชผักและผลไม้อย่างมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด …

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตพืชผักและผลไม้อย่างมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ Read More »

MBA KKU ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดอบรมเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA KKU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดโครงการพัฒนาทายาทเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer และผู้ประกอบการธุกิจ (SMAEs) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตของคนในชนบท โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ …

MBA KKU ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดอบรมเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer Read More »

คณะเกษตร มอบไข่ ในโครงการโรงทานไข่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มอบไข่ไก่ โครงการ “โรงทานไข่” คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้แก่ เทศบาลนครขอ …

คณะเกษตร มอบไข่ ในโครงการโรงทานไข่ Read More »

มข. ผุด Esan Food Safety โปรแกรม พัฒนาคุณภาพปลาร้า ผลักอาหารไทยสู่ครัวโลก กระตุ้นเศรษฐกิจข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมาประมาณ 20 ปี และ ยังไม่สามารถก้าวไปเป็นประเทศรายได้สูงเหมือนเพื่อนบ้านในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ หรือว่าไต้หวัน ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การแก้ปัญหาเรื่องรายได้และฐานะความเป็นอยู่ของคนในประเทศ นับเป็นอีกประเด็นสำคัญที่จะทำให้ไทยพัฒนาจากประเทศเศรษฐกิจรายได้น้อยมาสู่ระดับที่มีรายได้มากขึ้น จากประเด็นดังกล่าวนำมาสู่โครงการวิจัยบูรณาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ หัวหน้าโครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป …

มข. ผุด Esan Food Safety โปรแกรม พัฒนาคุณภาพปลาร้า ผลักอาหารไทยสู่ครัวโลก กระตุ้นเศรษฐกิจข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง Read More »

มข. แก้จน หนุนเกษตรกรกาฬสินธุ์ทำฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐาน GAP ทำเงินปีละ 8 ล้านบาท หมุนเวียนในชุมชน FAO ชี้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

ปัจจุบันตลาดค้าจิ้งหรีดถือว่าสดใสทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จำหน่ายเป็นอาหารคน 80-90 เปอร์เซ็นต์ อีก 10-20 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารของสัตว์สวยงาม  อาหารคนส่งไปขายที่  จีน เวียดนาม ลาว เขมร ส่วนตลาดในประเทศไทยจิ้งหรีดทอดก็ไปได้สวย ราคาหน้าฟาร์มรับซื้อที่ 80-97 บาท/กิโลกรัม ราคาปลีก 120 บาท/กิโลกรัม …

มข. แก้จน หนุนเกษตรกรกาฬสินธุ์ทำฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐาน GAP ทำเงินปีละ 8 ล้านบาท หมุนเวียนในชุมชน FAO ชี้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารในอนาคต Read More »

Green Law for Green Market เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าปลอดภัยจากชุมชน

“กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม GREEN LAW FOR GREEN MARKET เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าจากชุมชน เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค สินค้าปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ โดย กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม ได้จัดกิจกรรม …

Green Law for Green Market เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าปลอดภัยจากชุมชน Read More »

Scroll to Top