กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการ “แมลงโปรตีน” ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าโครงการ  ดร. ชุตินันท์ ชูสาย และคณะทำงานโครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรในการใช้แมลงโปรตีนสำหรับปศุสัตว์และบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (start up) ให้แก่บัณฑิตจบใหม่ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้งานวิจัยโรงเรือนต้นแบบผลิตแมลงอุตสาหกรรม ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ หมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญและสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้จัดแสดงนิทรรศการแมลงโปรตีนให้ความรู้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ในเทศกาลงานวันหอมมะลิโลกครั้งที่ 20 ณ มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนิทรรศการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly: Hermetia illucens L.) และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากแมลงโปรตีน อาทิเช่น ผงโปรตีนแมลง (BSF …

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตพืชผักและผลไม้อย่างมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตพืชผักและผลไม้อย่างมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด โดย คุณถิระพันธ์ ชาญเลขา กรรมการบริหาร โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และกลุ่มเอ็กเซล ฟรุตส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และกลุ่มเอ็กเซล ฟรุตส์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน …

MBA KKU ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดอบรมเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA KKU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดโครงการพัฒนาทายาทเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer และผู้ประกอบการธุกิจ (SMAEs) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตของคนในชนบท โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยฯ ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯและผู้ร่วมอบรม จากนั้นคุณอัญชลี สีสา ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเปิดงานการอบรม โดยมีเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วม จำนวน 150 คน ในการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม พล.ต.อ. เภา สารสิน อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://mba.kku.ac.th/th/news_detail.php?id=3334

Conference on Isan Crickets, heading towards another future food industry

“Research Institute of Strategy and Coordination for Northeastern Development draws farmer network associates, governmental and private sector representatives to propel food cricket industry internationally”  July 21, 2020, 8:30 a.m., at Kosa Hotel, Khon Kaen – Research Institute of Strategy and Coordination for Northeastern Development (rISNED) held a conference of Isan Crickets towards another future food industry. About …

คณะเกษตร มอบไข่ ในโครงการโรงทานไข่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มอบไข่ไก่ โครงการ “โรงทานไข่” คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้แก่ เทศบาลนครขอ นแก่น ซึ่งจะได้นำไปใส่ในตู้ปันสุข ปันน้ำใจต่อไป https://ags.kku.ac.th/th/2020/05/26/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2/?fbclid=IwAR20AZBwQW_wkTZ-4BaROfc6oOn696O30MJHmbc8T0jn8jJqe3ZZh2Kbzyg

มข. ผุด Esan Food Safety โปรแกรม พัฒนาคุณภาพปลาร้า ผลักอาหารไทยสู่ครัวโลก กระตุ้นเศรษฐกิจข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมาประมาณ 20 ปี และ ยังไม่สามารถก้าวไปเป็นประเทศรายได้สูงเหมือนเพื่อนบ้านในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ หรือว่าไต้หวัน ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การแก้ปัญหาเรื่องรายได้และฐานะความเป็นอยู่ของคนในประเทศ นับเป็นอีกประเด็นสำคัญที่จะทำให้ไทยพัฒนาจากประเทศเศรษฐกิจรายได้น้อยมาสู่ระดับที่มีรายได้มากขึ้น จากประเด็นดังกล่าวนำมาสู่โครงการวิจัยบูรณาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ หัวหน้าโครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป จังหวัดขอนแก่น เผยเกี่ยวกับโครงการวิจัยฯ ว่า  การวิจัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการวิจัยย่อยของโครงการ อาหารอีสานปลอดภัย (Esan Food Safety): ปลาร้าและปลาร้าแปรรูป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวอีสานมีอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคง โดยไม่ต้องพึ่งน้ำฝน สามารถทำงาน มีรายได้ในท้องถิ่น ลดการย้ายถิ่นที่อยู่ในฤดูแล้ง ยกระดับเศรษฐกิจ ก้าวข้ามความยากจน และ มีอาหารปลอดภัยรับประทาน รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ หัวหน้าโครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป จังหวัดขอนแก่น “การวิจัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป จังหวัดขอนแก่น  เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของผู้ประกอบการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป โดยครอบคลุมข้อมูลที่และเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตถึงการจำหน่าย ซึ่งนักวิจัยได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ มีการออกแบบโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลอุปทานและโลจิสติกส์ รวมทั้งระบบการวิเคราะห์และรายงานผล แยกตามต้นทางของผลิตภัณฑ์ แหล่งที่มา กระบวนการผลิต ปัจจัยต่อผลประกอบการผลิตและการแปรรูปปลาร้า เพื่อการจำหน่ายตั้งแต่อุตสาหกรรมในครัวเรือน จนถึงโรงงานผลิต “คนอีสานทานปลาร้าเป็นประจำ แต่ข้อมูลด้านการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป …

มข. แก้จน หนุนเกษตรกรกาฬสินธุ์ทำฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐาน GAP ทำเงินปีละ 8 ล้านบาท หมุนเวียนในชุมชน FAO ชี้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

ปัจจุบันตลาดค้าจิ้งหรีดถือว่าสดใสทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จำหน่ายเป็นอาหารคน 80-90 เปอร์เซ็นต์ อีก 10-20 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารของสัตว์สวยงาม  อาหารคนส่งไปขายที่  จีน เวียดนาม ลาว เขมร ส่วนตลาดในประเทศไทยจิ้งหรีดทอดก็ไปได้สวย ราคาหน้าฟาร์มรับซื้อที่ 80-97 บาท/กิโลกรัม ราคาปลีก 120 บาท/กิโลกรัม นี้จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า “ทำไมต้องจิ้งหรีด” ทั้งราคาขายที่ดี ระยะเวลาเลี้ยงที่สั้น แถมคุณค่าทางอาหารก็สูง  จากรายงานขององค์การอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO เกี่ยวกับ “แมลงที่ทานได้ ถือว่า จิ้งหรีด เป็นความหวังแห่งอนาคตสำหรับ ความมั่นคงทางอาหารและอาหารสัตว์”  แมลงที่ทานได้สามารถแปรรูปเป็นอาหารได้หลายรูปแบบ เช่น เส้นพาสต้า โปรตีนผง ผงโรยข้าว ข้าวเกรียบจิ้งหรีด  น้ำพริกจิ้งหรีด และคุกกี้จิ้งหรีด  จิ้งหรีด 4 ตัว มีโปรตีนสูง เท่ากับ นม 1 แก้ว สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.มข.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ …

Green Law for Green Market เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าปลอดภัยจากชุมชน

“กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม GREEN LAW FOR GREEN MARKET เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าจากชุมชน เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค สินค้าปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ โดย กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม ได้จัดกิจกรรม Green Law for Green Market โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหาสังคมจากปัญหาสุขภาพ มองจากจุดเล็ก ๆ สร้างคนที่มีคุณภาพรู้ทันโลก รู้ทันการเปลี่ยนแปลงสังคม รู้เท่าทันตัวเองในมิติของการที่เรากับคนในสังคมเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน หรือก็คือคนกับสิ่งแวดล้อมต้องเกื้อกูลกัน ได้เปิดพื้นที่บริเวณลานกิจกรรมให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ได้จัดจำหน่ายสินค้าและอาหารที่ประกอบผลิตเอง ซึ่งมีการรวมกลุ่มกัน เพิ่มทางเลือก ให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเลือกซื้อสินค้า เป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา อาทิ ดนตรีในสวน การเสวนา “คนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง” การออกบู้ทกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ในคณะนิติศาสตร์ เป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ (Jurisprudence Ecosystem) …