2. Zero Hunger

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน มุ่งสร้างการพึ่งพากันเองในชุมชนและเพิ่มราคาขายข้าวให้สูงขึ้นด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google meet ภายใต้การทำงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร เป็นผู้ประสานงานตำบล โดยจัดการอบรม ณ โดมอเนกประสงค์ …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน มุ่งสร้างการพึ่งพากันเองในชุมชนและเพิ่มราคาขายข้าวให้สูงขึ้นด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ Read More »

Science Park transfers technology to the community, promoting indigenous raw material for producing “Gluten-free protein noodles” and functional food market

October 21, 2021 – Khon Kaen University’ Northeast Science Park Administrative Institute led by Miss Pornchawarat Thanman, Manager of the …

Science Park transfers technology to the community, promoting indigenous raw material for producing “Gluten-free protein noodles” and functional food market Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพาะเห็ดนางฟ้า

คณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) นำโดย อ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ พร้อมกับ ผศ.ดร สุวิตา แสไพศาล อาจารย์ประจำสาขาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านโพธิ์สัย และ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพาะเห็ดนางฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการเพาะเห็ดนางฟ้า ได้นำเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถเพาะไว้กินเองหรือเพาะเพื่อนำไปจำหน่าย   เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและหารายได้เสริม   และสามารถสร้างเป็นอาชีพหลักได้ ลดปัญหาการว่างงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน เมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพาะเห็ดนางฟ้า Read More »

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T)

คณะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้การดูแลควบคุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ประสานงาน นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมประชาคมกับสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ผลิต สินค้าชุมชน โดยการขุดค้นหาวัตถุดิบชุมชน อุปกรณ์ กระบวนการในการแปรรูป และช่องทางในการขายสินค้ารวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปที่มีอยู่ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนซึ่งทางกลุ่มมีความสนใจในการแปรรูปที่หลากหลาย โดยในโครงการนี้มีกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว สร้าง Brand …

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T) Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปิดเพจจำหน่ายผ้าไหมแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำตลาดออนไลน์ผ้าไหม” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมภายใต้สภาพภูมิประเทศที่มีน้ำน้อย เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกุดเพียขอม …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปูนาและการประมงน้ำน้อย” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในชุมชน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกุดเพียขอม …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T Read More »

Scroll to Top