2. Zero Hunger

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

คณะเกษตร มอบไข่ ในโครงการโรงทานไข่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มอบไข่ไก่ โครงการ “โรงทานไข่” คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้แก่ เทศบาลนครขอ …

คณะเกษตร มอบไข่ ในโครงการโรงทานไข่ Read More »

มข. ผุด Esan Food Safety โปรแกรม พัฒนาคุณภาพปลาร้า ผลักอาหารไทยสู่ครัวโลก กระตุ้นเศรษฐกิจข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมาประมาณ 20 ปี และ ยังไม่สามารถก้าวไปเป็นประเทศรายได้สูงเหมือนเพื่อนบ้านในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ หรือว่าไต้หวัน ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การแก้ปัญหาเรื่องรายได้และฐานะความเป็นอยู่ของคนในประเทศ นับเป็นอีกประเด็นสำคัญที่จะทำให้ไทยพัฒนาจากประเทศเศรษฐกิจรายได้น้อยมาสู่ระดับที่มีรายได้มากขึ้น จากประเด็นดังกล่าวนำมาสู่โครงการวิจัยบูรณาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ หัวหน้าโครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป …

มข. ผุด Esan Food Safety โปรแกรม พัฒนาคุณภาพปลาร้า ผลักอาหารไทยสู่ครัวโลก กระตุ้นเศรษฐกิจข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง Read More »

มข. แก้จน หนุนเกษตรกรกาฬสินธุ์ทำฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐาน GAP ทำเงินปีละ 8 ล้านบาท หมุนเวียนในชุมชน FAO ชี้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

ปัจจุบันตลาดค้าจิ้งหรีดถือว่าสดใสทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จำหน่ายเป็นอาหารคน 80-90 เปอร์เซ็นต์ อีก 10-20 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารของสัตว์สวยงาม  อาหารคนส่งไปขายที่  จีน เวียดนาม ลาว เขมร ส่วนตลาดในประเทศไทยจิ้งหรีดทอดก็ไปได้สวย ราคาหน้าฟาร์มรับซื้อที่ 80-97 บาท/กิโลกรัม ราคาปลีก 120 บาท/กิโลกรัม …

มข. แก้จน หนุนเกษตรกรกาฬสินธุ์ทำฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐาน GAP ทำเงินปีละ 8 ล้านบาท หมุนเวียนในชุมชน FAO ชี้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารในอนาคต Read More »

Green Law for Green Market เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าปลอดภัยจากชุมชน

“กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม GREEN LAW FOR GREEN MARKET เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าจากชุมชน เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค สินค้าปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ โดย กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม ได้จัดกิจกรรม …

Green Law for Green Market เปิดพื้นที่สนับสนุนสินค้าปลอดภัยจากชุมชน Read More »