คอนเสิร์ต “TRUMPET LECTURE RECITAL ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดคอนเสิร์ต “TRUMPET  LECTURE RECITAL ” และการบรรยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการและวิชาดนตรีแก่ผู้ที่สนใจและเป็นการพัฒนาทักษะคณาจารย์ตลอดจนนักศึกษา โดยอาจารย์อ้น ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมามีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนทั้งในและนอกจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรีเข้าร่วมอย่างมากมายเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดทางด้านดนตรีที่สนใจให้มีศักยภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

IMG7073

IMG7128

IMG7100

DSC0906

 

 

 

https://fa.kku.ac.th/index/8-news-pr/144-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95-%E2%80%9Ctrumpet-lecture-recital-%E2%80%9D

Scroll to Top