ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและแมลง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์ ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้ช่วยวิทยากรช่วงฝึกปฏิบัติการ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม ดังนี้
         ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรหน่วยงานสนองพระราชดำริ และบุคคลที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค ในการเก็บตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้น และทราบแนวทางการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้  นอกจากนี้ กิจกรรมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน จะได้รับองค์ความรู้ และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน อีกทั้งยังได้รู้จักเครือข่ายสมาชิกที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือช่วยเหลือกันได้ต่อไปในอนาคต
        จากนั้น เป็นการบรรยาย หัวข้อ การดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) และความสำคัญในการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์ในงานสนองพระราชดำริ โดย ท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       การบรรยายและฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ซึ่งเป็นนักวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีความเชี่ยวชาญในด้านการสำรวจความหลากหลายของสัตว์และแมลง บรรยายในหัวข้อ การเก็บและรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน และ การฝึกปฏิบัติการกลุ่ม วิธีการเก็บตัวอย่าง เตรียมตัวอย่าง เตรียมอุปกรณ์ และการเก็บรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตวนะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน ด้วยการดอง โดยท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน และได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้ “กบ” เป็นสัตว์ตัวอย่างในการดอง
      และการบรรยาย หัวข้อ การเก็บและรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์ขาข้อ และ การฝึกปฏิบัติการกลุ่ม วิธีการเก็บตัวอย่าง เตรียมตัวอย่าง เตรียมอุปกรณ์ และการเก็บรักษาตัวอย่าง กลุ่มสัตว์ขาข้อแบบแห้ง โดยท่านวิทยากร ดร.ชุตินันท์ ชูสาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยวิทยากรในช่วงฝึกปฏิบัติการ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงแมลง ลักษณะของแมลงชนิดต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการ การเก็บรักษาตัวอย่าง “แมลง” ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อ จิ้งหรีด และมอด
      ในช่วงท้ายของการอบรม เป็นพิธีปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม โดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์ในครั้งนี้ นอกจากได้รับความรู้จากการอบรมและฝึกปฏิบัติการแล้ว ผู้เข้าอบรมยังได้ทราบถึงความหลากหลาย คุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรสัตว์อีกด้วย
 
     
ที่มา : https://th.kku.ac.th/97712/