ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบพันธ์ปลาเบญจพรรณ ให้กับเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมลคล สนับสนุนจัดโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำโดย ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร. พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์ และนักศึกษา ได้มอบพันธ์ปลาเบญจพรรณ ให้กับเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมลคล ในการสนับสนุนจัดทำโครงการ เลี้ยงปลาในบ่อดินให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

 

 

Scroll to Top