COLA KKU ร่วมกับ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ ประจำปี 2563” โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี คณะผู้บริหารผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ สวนสัก ด้านหลังอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม “รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ” จัดขึ้นโดยฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกันปลูกป่า ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย และบำรุงรักษาป่าไม้ไม่ให้เป็นป่าเสื่อมโทรม ซึ่งเดิมในบริเวณที่กำหนดปลูกป่าในครั้งนี้เคยเป็นสวนสักที่มีสภาพเสื่อมโทรมมาก่อน กิจกรรมในครั้งนี้ถืออีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นสีเขียวอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการดูแลรักษา อีกทั้งเป็นการสร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิตร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่าและพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบาย สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) อีกด้วย

ข่าว  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร COLA KKU

ภาพ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา COLA KKU /กองสื่อสารองค์กร มข.

https://www.cola.kku.ac.th/web/news/content/29249

Scroll to Top