ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูจัดอบรมครูคืนถิ่นผนวกเทคโนโลยีเข้าห้องเรียนพัฒนาสู่ยุควิถีใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย  19  สถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย โครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 4 รุ่นบรรจุปี 2562  “The 2nd Workshop of Teacher Induction : Smart Teaching and Learning in The New Normal :  Blending innovative pedagogy and digital Technology” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นครูในโครงการฯ จากโรงเรียนในภาคอีสานตอนบน จำนวน 473 คน

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า “โครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง และต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพในช่วงที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วย หลังจากการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 2 ปี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเป็นพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา และเข้าร่วม Workshop การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของครูในโครงการฯ ที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

กิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “Smart Teaching and Learning in The New Normal” โดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในหัวข้อ “Technology –Enabled Active Learning” โดย รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นการบรรยายเทคโนโลยีด้านการศึกษาในอนาคตที่ครูทุกคนต้องปรับเปลี่ยน รวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้าผนวกเข้าไปใช้ในชั้นเรียนมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่จะก้าวเข้าสู่การดำรงชีวิตในศตวรรษใหม่

การเข้าร่วม Workshop ได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย 1)การวิเคราะห์และออกแบบการสอนสำหรับการศึกษาวิถีใหม่ 2)การสร้างชั้นเรียนแบบออนไลน์ 3)การสร้างสื่อวิดิโอเพื่อการเรียนรู้ และการสร้างช่องโทรทัศน์ออนไลน์ 4)การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมในการ Workshop ให้แก่ครูร่วมถึงมีการนำเสนอและประเมินแผนการสอนของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

มหาวิทยาลัยเครือข่าย  19  สถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
มหาวิทยาลัยมหามงกฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยสันตพล
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Faculty of Education, KKU, joins Teacher Training Institution Network to train back-to-locality teachers in technology and new-normal classrooms
https://www.kku.ac.th/8161

https://th.kku.ac.th/38120/

Scroll to Top