คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดค่ายการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Coding for Kids เสริมความรู้เยาวชน

👨‍💻  Thailand 4.0 ได้นิยามคนไทยในศตวรรษที่ 21 ว่า 😊
“ คือ คนไทยที่มีปัญญาเฉียบแหลม มีทักษะที่เห็นผล มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจที่งดงาม” คนไทยต้องเปลี่ยนจาก Analog Thai เป็น Digital Thai เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตเรียนรู้ ทำงาน และประกอบธุรกิจได้ ทั้งในโลกจริง และโลกเสมือน เพราะโลกกำลังปรับเปลี่ยนจาก Analog Society เป็น Digital Society เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้และทักษะต่ำ เป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้อยู่ได้ใน Global Digital Platform จากภาวการณ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะด้าน Digital Innovation ของเด็ก เยาวชน นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจพัฒนาตัวเอง ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ พัฒนาสู่การคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการคิดและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมเป็น “คนไทย 4.0 ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21

ดังนั้นเมื่อ   วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดค่ายการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 Coding for Kids ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ขึ้น ณ ตึกเพียรวิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรียมทักษะพื้นฐานเด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้พร้อมต่อการเรียนรู้ พัฒนาสู่การคิดแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้าน Digital Innovation สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของตนเองได้

Scroll to Top