มหาวิทยาลัยมีการจัดที่พักสำหรับบุคลากร ทั้งแบบบ้านพัก และแฟลต

การจัดที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่ม ก. ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 248) พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะคณะกรรมการจัดที่พักอาศัย กลุ่ม ก. ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1503/2556 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการได้จัดสรรที่พักให้กับบุคลากร  ดังนี้

 ตารางจำนวนที่พักประเภทแฟลตและอาคารชุด

ที่พัก แฟลตโสด แฟลตครอบครัว อาคารชุด รวมจำนวนที่พัก
รื่นรมย์ 31 31
แดง 60 60
เขียวขจี 47 12 59
แก่นคูณ 50 15 65
มิตรภาพ 40 40
ทานตะวัน 26 26
ชัยพฤกษ์ 60 60
จามจุรี 56 56
นพเก้า 40 40
10 ป่าดู่ 56 56
11 ป่าดู่ 97 97
12 ป่าดู่ 97 97
รวมประเภทที่พัก 400 93 194 687

ตารางจำนวนที่พักประเภทบ้านพัก

ที่พัก คนงาน ระดับ เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร บ.อธิการบดี รวม
1-2 3-4 4-6 7
หลังหอ นศ. 38 38
หนองหัวช้าง 17 17
ป่าดู่ 19 47 40 3 109
สีฐานเหนือ 10 7 38 22 77
สีฐานใต้ 10 27 18 25 80
หนองแวง 4 16 20
มอดินแดงเหนือ 114 114
มอดินแดงกลาง 44 5 2 1 52
มอดินแดงใต้ 2 5 4 11
รวม 94 81 100 226 10 4 2 1 518

แบบฟอร์มต่างๆ

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2153

Scroll to Top