มข.อบรมธรรมาภิบาลในสถาบันการศึกษา ย้ำผู้บริหารต้องแม่นเรื่องกฎหมาย เพื่อจรรยาบรรณ และประสิทธิภาพการทำงาน

วันนี้ ( 22 กันยายน 2563 )  เวลา 9.00 น. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ได้จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายที่สำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ร่วมเป็นเกียรติในงานกว่า 100 คน  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3  ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  โครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ เรื่อง “ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา”เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา นั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม จรรยาบรรณวิชาชีพนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษานั้น ๆ ปัจจุบันปรากฏว่าผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ทำให้ไม่ทราบว่าในการปฏิบัติงานใช้กฎหมายใดการปฏิบัติงานต้องทำอย่างไร และหากปฏิบัติงานแล้วเกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง รวมถึงต้องถูกดำเนินการทางวินัย

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายที่สำคัญ พร้อมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการการแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติอันจะนำไปสู่การร่วมมือกันต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณราชัย อัศเวศน์ กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับอุดมศึกษาและอดีตประธานกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา เป็นวิทยากรผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อหลักคือ จรรยาวิชาชีพ แนวปฏิบัติและคำพิพากษา การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและประเภทของกฎหมาย  อำนาจประเภทต่าง ๆ การใช้อำนาจและคำพิพากษา  เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

คุณราชัย อัศเวศน์ กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับอุดมศึกษาและอดีตประธานกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว   :   จิราพร  ประทุมชัย

https://th.kku.ac.th/33605/

Scroll to Top