โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องภูเก้า ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและปรับพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการดำเนินชีวิตพัฒนาปรับบุคลิกภาพให้มีความพร้อม โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเชิญวิทยากร คุณสิรินทร์ ประเสริฐสังข์ นักพัฒนาบุคลิกภาพมืออาชีพ และ คุณวรกานต์ ศิริสวัสดิ์ ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ มาเป็นวิทยากรกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

https://ph.kku.ac.th/thai/index.php/2013-05-22-01-47-22/1354-13-08-63-1

Scroll to Top