รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ออกให้บริการวิชาการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาฝุ่น PM2.5 : เผาป่าทำให้เกิดมลพิษจริงหรือ?”

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับทุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการออกบริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ปัญหาฝุ่น PM2.5: เผาป่าทำให้เกิดมลพิษจริงหรือ?”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) คณะแพทยศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาฝุ่น PM2.5 : เผาป่าทำให้เกิดมลพิษจริงหรือ?” ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ อาจารย์บัญชา พระพล เป็นประธานเปิดงาน นำทีมโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู พร้อมกับทีมงาน และ นักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมปีที่ 3 รวมจำนวน 30 คน ลงพื้นที่จัดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นและหาแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ภายในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพแก่ภาคประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดสร้างเครือข่ายองค์กรภายในชุมชนที่เข้มแข็งในการจัดการกับปัญหาด้านต่างๆ ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 110 คน และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างดีเยี่ยม

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

https://ph.kku.ac.th/thai/index.php/2013-05-21-17-38-42/1272-120263