ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมพิธีปลูกกัญชง

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีพร้อมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีปลูกกัญชง สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธี “กัญชงลงแปลง” ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยแคนนาบิสครศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ซึ่งสถาบันวิจัยแห่งนี้มีภารกิจหลักในการดำเนินโครงการวิจัยกัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางสถาบันฯ มีแผนที่จะดำเนินงานวิจัยพืชกัญชงและกัญชาแบบบูรณาการครบศาสตร์ จากต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างคณะ ทางทีมคณะเกษตรศาสตร์จะศึกษาด้านการปลูก ปรับปรุงพันธ์ุ และการพัฒนาสายพันธ์ุ หลังจากนั้นจะประสานกับทางทีมคณะวิทยาศาสตร์ในการศึกษาวิจัยสกัดน้ำมันกัญชงและกัญชา วิเคราะห์สารองค์ประกอบสำคัญ ทีมคณะเภสัชศาสตร์ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมรูปแบบ ขนาดผลิตภัณฑ์ยา ส่งต่อไปยังทีมคณะแพทยศาสตร์ เพื่อนำไปวิจัยด้านคลินิกในผู้ป่วยเฉพาะโรคให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่รักษาเฉพาะโรค หรือเฉพาะรายบุคคล หรือ personalized medicine และทีมคณะสัตวแพทย์ ในการทำการวิจัยด้านการนำวัสดุเศษเหลือจากการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ไปพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ต่อไป ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับหนังสือแสดงการอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง (ตามหนังสือสำคัญ ที่ 19/2563 เมื่อเดือนตุลาคม 2563) ในการปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์ สำหรับการวิจัย และถือเป็นที่แรกของจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับอนุญาตในครั้งนี้