KKBS ร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ หารือเดินหน้าขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย นศ.-อาจารย์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา ดร.พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสาร ดร.จีณัสมา ศรีหิรัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเชื่อมโยงธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) ครั้งที่ 2/63 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมดังกล่าวประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยการประชุมได้หารือภารกิจที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันผ่านกิจกรรมที่กำหนดไว้ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการในศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การสร้างเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีสู่สาธารณชน การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้การประชุมยังประกอบไปด้วยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุนของทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกันอีกด้วย

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ภาพ

https://kkbs.kku.ac.th/web/article.php?a_id=1488