U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง”

สืบเนื่องจาก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะทำงาน U2T คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝากจิต ปาลินทร หัวหน้าโครงการ ได้มีการจัดการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน โดยได้มีการเชิญตัวแทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนทุกชุมชนใน ตำบลโนนหัน ประกอบด้วย ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน กำนันตำบลโนนหัน และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 ชุมชน มาร่วมกันสะท้อนปัญหาและวางแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากขยะติดเชื้อ รวมไปถึงขยะประเภทอื่นๆ  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T ) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นที่มาของกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง” และหลังจากนั้น จะมีกิจกรรมอื่นๆต่อเนื่องไปตามลำดับ

 

ซึ่งในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงได้เริ่มได้ทำการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเป็นผู้นำและถ่ายทอดความรู้การคัดแยกขยะติดเชื้อให้กับประชาชนชุมชนของตนเอง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโนนหัน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโนนหัน จำนวน 30 คน เข้ารับการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากนางริศรา คำมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน และนางสาวอ้อมฤทัย พรมพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้การคัดแยกขยะติดเชื้อสู่ชุมชน และยังมีในส่วนของการทำกิจกรรมทดสอบความเข้าใจในการแยกขยะของ อสม. และจำลองสถานการณ์ให้ อสม.ฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งลำดับถัดไป อสม.ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการถ่ายทอดความรู้ และสร้างความร่วมมือในการลดปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อในชุมชนร่วมกัน

ภายหลังจากการฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว ร่วมกับคณะทำงาน U2T ตำบลโนนหัน ได้มีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะติดเชื้อสู่ชุมชนทั้ง 10 โดยเริ่มลงชุมชนในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นในวันที่ 28 กันยายน 2564 ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี โดยประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะติดเชื้อที่ถูกต้องและการจัดการอย่างถูกวิธี

หลังจากที่อบรมเสร็จสิ้นทุกชุมชนแล้ว ได้มีการติดตามผลการฝึกอบรม โดยการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนอย่างถูกต้อง และทิ้งขยะติดเชื้อตามจุดบริการที่กำหนดในชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลทำให้ปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อและขยะทั่วไปเกลื่อนกราดในชุมชนลดลง นอกจากนี้ จากผลการสำรวจยังพบว่า มีการแยกเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป คณะทำงาน U2T จึงได้พิจารณาจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในลำดับต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องแก่ชุมชนและประชาชน

 

รายงานโดย คณะทำงาน U2T ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ที่มา : https://th.kku.ac.th/77362/