แลกเปลี่ยนแนวคิดผู้นำชุมชน ค้นหาศักยภาพทรัพยากรพื้นที่ป่า ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศักยภาพพื้นที่ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  เพื่อสำรวจศักยภาพทรัพยากรในพื้นที่ป่า ต.บัวเงิน ค้นหาศักยภาพและความพร้อมของชุมชน และคัดเลือกพื้นที่ป่านำร่องเพื่อการดำเนินงานในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม โดยมี นายจักรี เหลาหอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน,  หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้ออำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, นักวิชาการเกษตร และผู้ใหญ่บ้าน 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายทองอินทร์ คำมี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร โดย มีการแนะนำกิจกรรม ทบทวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานในพื้นที่ป่า หมู่ที่ 3 ในปีงบประมาณ 2564 และให้ผู้ใหญ่บ้านนำเสนอพื้นที่ป่าในพื้นที่หมู่บ้านของตนที่พบปัญหา โดยที่ผู้นำและชุมชนมีความพร้อมในการดำเนินงาน ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นตรงกันว่า ป่าชุมชน บ้านคำจั่น พื้นที่ 53 ไร่  ซึ่งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 6, 15 และ 16 เนื่องจากประสบปัญหา การลักลอบตัดไม้จากบุคคลพื้นที่อื่น ภายในพื้นที่ป่าชุมชนหลายแห่งถูกนำขยะมาทิ้งและเผาขยะ และมีการลักลอบเผาป่าทำให้ไฟไหม้ป่าทุกปี จึงควรได้รับการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพป่า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

     

 

ที่มา : https://khonkaenuniversity.in.th/86533/