มข. นำโครงการ U2T เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชน ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัขอนแก่น

U2T มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดกิจกรรม ชม ชิม ช็อป ตำบลเขาสวนกวาง ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน (ตำบลเขาสวนกวาง)

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 U2T มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดกิจกรรม ชม ชิม ช็อป ตำบลเขาสวนกวาง ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน (ตำบลเขาสวนกวาง) โดยมี ศ.ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ชม ชิม ช็อป ตำบลเขาสวนกวาง ภายใต้การดำเนินโครงการ   ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กล่าวรายงานโดย ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ดูแลโครงการ  ซึ่งจัดโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีการอบรม    เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การจำลองการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 7 สถานที่ ได้แก่ วัดตาดฟ้า วัดป่าหนองสองห้อง อ่างเก็บน้ำหนองตะนา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน  บ่อปลา “น้องไทด์พันธุ์ปลาปลดหนี้ “  ฟาร์มปู และ ซื้อของฝาก

ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ดูแลโครงการ กล่าวรายงาน
ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ดูแลโครงการ กล่าวรายงาน

สำหรับกิจกรรม ชม ชิม ช็อป ตำบลเขาสวนกวาง เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน (ตำบลเขาสวนกวาง) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน  นำไปสู่ตำบลที่ยั่งยืน ตอบสนองปัญหา หรือความต้องการจำเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

 

ข้อมูล  : นางสาวมัลลิกา ปลั่งกลาง ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาพ : ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าว :  เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top