วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MOU กับบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการสำรวจทางภูมิสารสนเทศ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 3 ชั้น 3 อาคารวิทยวิภาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างกันที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ตรงตามความต้องการของประเทศ

ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานสำรวจทางภูมิสารสนเทศด้วยภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ พร้อมทั้งการวิเคราะห์และประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หรือระบบสารสนเทศ (Information System) กับงานด้านเกษตรอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านภูมิสารสนเทศ รวมถึงให้นักศึกษามีประสบการณ์และความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ในการลงนามครั้งนี้ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานประกอบด้วย นายกรณรงค์ ถึงฝั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานเป็นสักขีพยานพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 3 ชั้น 3 อาคารวิทยวิภาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ที่มา : https://th.kku.ac.th/95366/