คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมหลักสูตร “การปลูกผักยกแคร่”

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การปลูกผักยกแคร่ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากรโดย นางสาววิลาวรรณ ดรวิชา นักวิชาการเกษตร โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติการผสมดินปลูก การเพาะเมล็ดพันธุ์ให้ขึ้น100% วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ การดูแลรักษา และป้องกันกำจัดแมลง การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา การทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ประโยชน์ได้

สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมอบรมได้ที่ : คุณพจมาลย์ ธำรงยศวิทยากุล งานบริการวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
โทร : 0935635424  id line :0935635424 Email : potjla@kku.ac.th