ผู้บริหาร มข. ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น มุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมกาลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือ กับคณะผู้แทนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof. Ida Yoshiyasu, Dean of the Faculty of Human Sciences และ Prof. Dr. Isoda Masami, Director of the Center for International Cooperation in Education Development (CRICED) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนครู เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งทำวิจัยด้านการเรียนการสอนร่วมกัน

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะผู้แทนฯ

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม ยังได้หารือในประเด็นอื่นๆ ได้แก่ ความร่วมมือกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Campus Asia 6 ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่งของเอเชีย ได้แก่ 1) East China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) Institut Teknologi Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 3) Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี 4) Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ 5) University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาหลักสูตรการสอนเพื่อยกระดับความเป็นนานาชาติ

ข่าว: พราวแสง ภูสิงหา

ภาพ: Agung Purwa Widiyan

 

ที่มา : https://th.kku.ac.th/109657/