คณะสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง จัดทำโครงการประมงเพื่อน้องครั้งที่ 8

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดทำโครงการประมงเพื่อน้องครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนถ่อนวิทยา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กล่าวต้อนรับโดย นางไพฑูรย์ แสนวัง รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ สุภิวงค์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ในปัจจุบันทรัพยากรปลาในธรรมชาติได้ลดน้อยลง ส่งผลให้ไม่เพียงต่อความต้องการของประชากร แม้ว่ากรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้ผลิตพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทดแทนพันธุ์ปลาจากธรรมชาติเป็นประจำทุกปี ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นการเลี้ยงปลาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลิตแหล่งอาหารโปรตีน ปลาจัดเป็นแหล่งโปรตีนที่หาง่ายและมีราคาถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนจากแหล่งอื่น การจัดทำโครงการประมงเพื่อน้อง ของสาขาวิทยาศาตร์การประมง คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ได้นำความรู้จากการเรียนรู้ไปเผยแพร่อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาแก่เยาวชนในท้องถิ่น ให้สามารถเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับบริโภคได้เอง เป็นการเสริมสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในโรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาในระดับครอบครัว และชุมชนของเยาวชน และทางสาขาวิทยาศาสตร์การประมง ได้มอบสื่อวีดีทัศน์การเพาะเลี้ยงปลานิล และมอบลูกพันธุ์ปลานิล จำนวน 1,000 ตัว พร้อมด้วยอาหารปลา ให้กับทางโรงเรียนถ่อนวิทยาและยังมีกิจกรรมแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ อีกด้วย

ภาพ : ภัทรานุช พนาลิกุล

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

https://th.kku.ac.th/30401/

 

Scroll to Top