คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 221 ต้น เสริมความเขียวขจีรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 221 ต้น  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระบบความปลอดภัย สุขภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำหรับต้นไม้ที่ปลูกเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อเพิ่มภูมิทัศน์ที่สวยงามในคณะ  ประกอบด้วย  ยางนา มะค่าโมง และมะฮอกกานี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันปลูก จำนวน  221 ต้น รอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    

https://th.kku.ac.th/30747/