มข.-อว. จับมือ 135 ตำบล เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ” (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผ่านระบบ Meeting Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 230 คน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายกเทศบาลนครเมืองขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 135 ตำบล ผู้บริหารและคณะบดีและผู้แทนคณะบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 

โครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ” (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นโครงการในระยะที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบล และฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมั่นคงและยั่งยืนคลอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสานตอนบน จำนวน 135 ตำบล

 

https://innoprise.kku.ac.th/blogs/detail/197

Scroll to Top