พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตพืชผักและผลไม้อย่างมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตพืชผักและผลไม้อย่างมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด โดย คุณถิระพันธ์ ชาญเลขา กรรมการบริหาร โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และกลุ่มเอ็กเซล ฟรุตส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และกลุ่มเอ็กเซล ฟรุตส์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักวิชาการและเทคโนโลยีชั้นสูง 

 

https://ags.kku.ac.th/th/2020/11/16/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%81/

Scroll to Top