MBA KKU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน

ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธานเปิดโครงการฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยมีผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าแปรรูป เข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกเภา สารสิน อาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณพิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://mba.kku.ac.th/th/news_detail.php?id=3318

Scroll to Top