คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ระหว่างสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and Mechatronics Academy: AMA) กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 แห่ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามครั้งนี้ โดยมี ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ผู้แทนคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลง มุ่งเน้นในการยกระดับแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือชั้นสูง รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) และเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งพัฒนากำลังคนในการสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับคณะวิชาในสถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ ได้แก่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 

https://te.kku.ac.th/?p=20061

Scroll to Top