KKBS ร่วม สพม.ขอนแก่น และ โรตารี่มิตรภาพขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นายจักราวุธ สอนโกษา ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และ คุณกมลเนตร นาวิบูลวงศ์ นายกสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น ร่วมเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์  ณ หอประชุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียนที่ไม่มีแผนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ต้องการมีอาชีพหลังจบระดับมัธยมศึกษา โดยได้ขอความร่วมมือมายัง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากมติการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและรับผิดชอบต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1202 ได้มอบหมายให้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม ได้จัดสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้น คือ หลักสูตรการฝึกอบรมการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น สามารถบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการด้านอาชีพของผู้เรียน รวมทั้งตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการทักษะ ฝีมือแรงงานเข้าทำงาน จึงทำให้เกิดความร่วมมือกันขึ้นใน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 2) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น

ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ จะมุ่งอบรมถ่ายทอดความรู้และสร้างอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่มีแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการตลาดออนไลน์ให้แก่กลุ่มครูของโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประชาชนทั่วไป และสมาชิกของสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น ที่สนใจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณการการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area/Community based development) ในลักษณะทีมบริการวิชาการและทำงานต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น จนเกิดผลลัพธ์/ผลกระทบ (Impact) อย่างแท้จริง

รูปแบบของการฝึกอบรม จะประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แต่จะเน้นที่ภาคปฏิบัติ (Workshop) มากกว่าทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางการตลาดออนไลน์ โดยในแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู และนักเรียน จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ทั้ง 84 โรงเรียน 11 สหวิทยาเขต ประชาชนทั่วไป และสมาชิกของสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น จำนวน 100 ราย เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วัน ในแต่ละรุ่น ซึ่งจะจัดทั้งหมด 4 รุ่น ดังนี้

1) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2564 ณ อาคาร ICT 40 ปี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

2) รุ่นที่ 2 วันที่ 2 – 3 เมษายน 2564 ณ หอประชุมแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา

3) รุ่นที่ 3 วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ และ

4) รุ่นที่ 4 วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา

โดยมีคณาจารย์และทีมวิทยากรหลากหลายสหสาขาวิชา เช่น สาขาการตลาด สาขาการเงินและการบัญชี จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นผู้สนับสนุนด้านสถานที่และจัดเตรียมงานภายในพื้นที่ และจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน และสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น เป็นผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

https://kkbs.kku.ac.th/web/article.php?a_id=1479

Scroll to Top