U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดกับแบรนด์ Jutatip เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ และผู้รับผิดชอบโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและโอกาสทางการตลาดเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจกอกนก ภายใต้การทำงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้มี ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร เป็นผู้ประสานงานตำบล ร่วมกับคุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ เจ้าของแบรนด์ Jutatip และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก บ้านหนองแวงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องการย้อมสีจากธรรมชาติ 2. พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์เดิมให้เกิดมูลค่ามากขึ้นด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดใหม่ และ 4. ขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสมาชิกกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเสื่อกกของกลุ่ม เป็น “เสื่อกกบัวบาน” “กระเป๋าผ้า” และ “เบาะรองนั่งที่ผสมผสานผ้าและเสื่อกกที่เหมาะสมกับการนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน”

การทอเสื่อกกเพื่อใช้เองในครัวเรือนเป็นวัฒนธรรมที่คนในภูมิภาคอีสานปฏิบัติมาอย่างยาวนาน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื่อกกแปรรูปกอกนก (ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ลามิล: LAMIL) บ้านหนองแวงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีความต้องการที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เพื่อสร้างเป็นอาชีพ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร เป็นผู้ประสานงานตำบล  จึงได้หารือกันกับกลุ่ม และเชิญผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการการตลาดมาเป็นวิทยากร โดยมีเป้าหมายกิจกรรมเพื่อ 1. พัฒนาให้ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องการย้อมสีจากธรรมชาติ 2. พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์เดิมให้เกิดมูลค่ามากขึ้นด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดใหม่ และ 4. ขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินกิจกรรม คุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ เจ้าของแบรนด์ Jutatip และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยทีมวิทยากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนี้

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกบัวบาน และการออกแบบกลยุทธ์ วิทยากรในการอบรม

นำโดย ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเดิมให้เกิดมูลค่ามากขึ้น โดยการเอาประสบการณ์ของวิทยากรมาถ่ายทอดจนเกิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากกก จากเดิมที่ทำเฉพาะกระเป๋ามาพัฒนาเป็นเสื่อกกบัวบาน เพื่อขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มวัยทำงานที่ชอบตกแต่งบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุที่ไปปฏิบัติธรรม เป็นต้น อันจะส่งผลให้กลุ่มกอกนก สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีเส้นใยกกด้วยสีธรรมชาติ

นำโดย คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ เจ้าของแบรนด์ Jutatip และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนในการใช้สีเคมี และสร้างความปลอดภัยกับผู้ประกอบการ ซึ่งสัมผัสสีย้อมอยู่เป็นประจำ อีกทั้งยังไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถนำน้ำจากการย้อมสีกลับมาใช้มารดน้ำต้นไม้ได้ และยังให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทนสวยงามอยู่เสมอ

 

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากเสื่อกกเพื่อรองรับกลุ่มตลาดใหม่

          นำโดย คุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยการการนำเอาเศษผ้าที่ถูกมองข้ามมาสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้แก่ชิ้นงาน จนกลายเป็นกระเป๋าผ้า และเบาะรองนั่งที่ผสมผสานผ้าและเสื่อกกที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะมีร่องลึกกระจายน้ำหนักของผู้นั่งได้ดี และมีช่องว่างทำให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่นำทักษะความสามารถในการตัดเย็บของสมาชิกกลุ่ม จากเดิมที่เคยทำงานในโรงงานเย็บผ้าของเสื้อผ้ายี่ห้อดังของต่างประเทศ แต่เกษียณอายุแล้วกลับมาสู่ชุมชนของตนเอง ร่วมกับวัตถุดิบธรรมชาติที่มีในชุมชน ผสมผสานกับภูมิปัญญาเดิมในการผลิตเสื่อกก และต่อยอดด้วยแนวคิดและกลยุทธ์ทางการตลาดที่เชื่อมกับความต้องการและปัญหาของผู้บริโภค (Customer’s pain point) กับแบรนด์ Jutatip ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานย้อมและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าระดับแนวหน้าของประเทศ ในรูปแบบ Joint venture โดยนำจุดแข็งของสองแบรนด์ คือ Jutatip และ LAMIL ผ่านกลยุทธ์ Collaboration Marketing เกิดเป็นเบาะนั่งจากผ้าฝ้าย โดยมีพื้นรองเป็นเสื่อกก ซึ่งจะทำให้สินค้าของชุมชนมีการเชื่อมโยงกับการตลาดที่เป็นงานฝีมือระดับแนวหน้า สามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภคที่ให้คุณค่าในผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่มีความประณีตได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยทั้งนี้ ผู้ประกอบการกำลังอยู่ระหว่างการผลิต และจะจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ต่างๆ ทั้งทาง Shopee , Lazada , LineOA, และ Facebook ต่อไป

จากการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มในวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา คุณลามิต อุตฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มกอกนกได้กล่าวว่า “การเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ มีประโยชน์มาก ได้รู้สิ่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การย้อมสีจากธรรมชาติ และการสอนทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สร้างความเชื่อมั่น ทำให้เราและคนในกลุ่ม มีแรงใจในการผลิตชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น รู้สึกว่ามันต้องขายได้ ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง กับวิทยากร ทำให้รู้สึกดีมากตลอดการอบรม”

สุดท้ายนี้โครงการฯ ขอขอบคุณ คุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ เจ้าของแบรนด์Jutatip ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ในการจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้  นอกจากจะช่วยพัฒนาสินค้าภายในกลุ่มแล้ว ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถนำไปต่อยอดและ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้แก่ผู้ที่ไม่ได้มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จนเกิดเป็นความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

ข่าว : นางสาวพลอยไพลิน ลุมพลพิทยกุล , นางสาวศศิวิมล เตรียมเวชวุฒิไกร และนายยุทธพงษ์ ใจตรงผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ภาพ : ทีม U2T พื้นที่ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น