มข. เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปร่งใส ยุติธรรม คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานเข้มข้น เผยผลการเลือกตั้งฯ

วันนี้  ( 6 มกราคม 2565 ) เวลา 15.00 น. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดให้มีการสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสองประเภท ได้แก่ คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท สายวิชาการ และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภทสายสนับสนุน โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯ อาทิ คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการกอง  ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานโดยละเอียดโปร่งใส ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 3 ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2565) เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 1-2565 เรื่อง
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          

ที่มา : https://th.kku.ac.th/87829/